Gemeente wil meer regie op vastgoed Kenniskwartier

29 juli 2022

De gemeente wil het voorkeursrecht vestigen op ongeveer 40 percelen en/of gebouwen in het Kenniskwartier. Door dit besluit is een eigenaar van een perceel en/of gebouw verplicht om – in geval van verkoop - de grond eerst te koop aan te bieden aan de gemeente.

Straat in Kenniskwartier

De reden hiervan is om regie op de ontwikkeling van het gebied te krijgen. Het college heeft hiervoor een voorlopig besluit genomen. Dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Regie

Met het bestuursakkoord ‘Meer voor elkaar’ spreekt de gemeente uit dat zij meer regie wil voeren op de stedelijke ontwikkelopgaven in de stad. Ook de Rijksoverheid neemt in haar overwegingen om mee te investeren in de verstedelijkingsopgaven mee, in hoeverre steden grip hebben op de beoogde ontwikkelingen.
Om de gebiedsontwikkeling Kenniskwartier met ambitie verder te brengen, is het daarom voor de gemeente van belang om hier actief op in te spelen. Dit gebeurt door middel van visievorming op het totale gebied en een actieve inzet op de ontwikkeling van deelgebieden in samenwerking met partners, ondernemers en bewoners. Daarnaast wil de gemeente door het voorkeursrecht te vestigen, regie krijgen op gronden in het gebied. Daarmee voorkomt ze dat initiatiefnemers speculeren in de aanloop naar de geplande ontwikkelingen in het gebied en dat de grondprijzen niet (te veel) oplopen.

Voorkeursrecht

Het voorlopig voorkeursrecht dat het college vestigt, biedt drie maanden bescherming. Binnen die periode van drie maanden moet de gemeenteraad een besluit nemen tot het definitief vestigen van een voorkeursrecht voor een periode van drie jaar. Als dit niet gebeurt, vervalt het door het college gevestigde voorkeursrecht en kan tot twee jaar daarna niet opnieuw een voorkeursrecht worden gevestigd.

Kenniskwartier

Vorig jaar heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie Kenniskwartier vastgesteld. Het Kenniskwartier is het gebied dat globaal is gelegen tussen Ringbaan-West, Professor Cobbenhagenlaan, campus Tilburg University, Stadsbos013, Station Tilburg University en de Westermarkt. De gebiedsvisie laat zien hoe het gebied zich in de periode tot 2040 kan ontwikkelen.

In het Kenniskwartier komen zo’n 7500 nieuwe woningen in combinatie met voorzieningen voor werken, sporten en leren in een groene omgeving. Maar ook sociale opgaven zoals het bestrijden van armoede, eenzaamheid en het bevorderen van ontmoeting en de zorg voor elkaar zijn van groot belang voor de ontwikkeling van het gebied. De gemeente Tilburg werkt hiervoor samen met partners, ondernemers en bewoners van het gebied. Samen krijgen we meer voor elkaar.

Klik hier voor meer informatie over gebiedsontwikkeling Kenniskwartier.