Hoofdlijnenbrief voor programmabegroting 2021

04 september 2020
Stoom koffie voor Hall of Fame

(Foto: Dolph Cantrijn)

Het college heeft een hoofdlijnenbrief aan de gemeenteraad gestuurd voor de Programmabegroting 2021. In deze hoofdlijnenbrief staat een voorstel voor de koers voor het begrotingsjaar 2021.

In een normaal begrotingsjaar doet het college dit via de zogeheten Perspectiefnota. Dit jaar is dat net anders, omdat raad en college voor de zomervakantie de tussenbalans hebben opgemaakt halverwege de bestuursperiode van 2018 - 2022. Met de evaluatie van de afgelopen twee jaar en de informatie uit het raadsdebat hierover, heeft het college de hoofdlijnen bepaald voor het begrotingsjaar 2021. Deze hoofdlijnen verwerkt het college, als de raad daarmee instemt, de komende periode in de Programmabegroting 2021.

Waarden bestuursakkoord onverminderd van toepassing

Het college constateert dat de waarden die onder het bestuursakkoord 'Gezond en gelukkig in Tilburg' liggen nog steeds van toepassing zijn in het dagelijks werk. Daar houdt het college dus aan vast. Sterker nog: in deze tijd van corona blijven gezond en gelukkig de drijfveren voor ons stadsbestuur. Juist nu telt en doet iedereen mee. Het college accepteert dan ook niet dat de tweedeling in de stad groeit en verwacht dat iedereen naar vermogen een bijdrage aan een gezond en gelukkig Tilburg levert. Tilburgers mogen daarbij op steun van de gemeente rekenen. Het college blijft daarbij de ingezette koers volgen door te investeren in de drie grote transformaties op weg naar een rechtvaardig en betaalbaar sociaal domein en een duurzame en vitale stad. We verzilveren kansen om nieuwe banen te creëren en een aantrekkelijke stad te blijven om in te wonen, werken, leren en verblijven.

Speerpunten voor begroting 2021

Belangrijk thema in de hoofdlijnenbrief en daarmee voor de programmabegroting 2021 is en blijft 'Tilburgerschap': trots op onze stad waarin we verantwoordelijkheid nemen naar elkaar toe, waar we elkaar helpen door sterkere schouders zwaardere lasten te laten dragen en waar iedereen naar vermogen een steentje bijdraagt. Daarbij zetten we voor de 'inclusieve stad' in op het versterken van de bestaanszekerheid in deze onzekere tijd en op gezonder de coronacrisis uitkomen. We maken de stap naar een volgende fase in de transformatie van het sociaal domein. In de 'vitale stad' zetten we vol in op een robuuste innovatie van economie en arbeidsmarkt, op de wijken met een PACT-aanpak en op een belevingsvolle binnenstad. In de 'duurzame stad' zijn en blijven de hoofdthema's: duurzame energie, klimaatadaptatie en een gezonde, groene en veilige openbare ruimte in leefbare buurten en wijken. Daarnaast zetten we samen met de stad in op participatie en medezeggenschap. Verdere regionalisering van overheidstaken moet vervolgens leiden tot werken als één overheid binnen de regio Hart van Brabant.

Financieel

Voor onze begroting betekent dit dat het college stevig toewerkt naar een structureel sluitende begroting. Daarbij zijn er wel diverse risico’s. Zo stijgt het geld dat de gemeente krijgt van het Rijk niet mee met de gestegen uitgaven (vooral in WMO en Jeugdzorg). Hierover lopen momenteel stevige gesprekken met het Rijk. Het college is van mening dat het de plicht is van het Rijk om gemeenten in staat te stellen haar taken uit te voeren en dus de extra kosten te compenseren. Daarom neemt het college in de begroting een claim op richting het Rijk. Ook gaan wij ervan uit dat het Rijk de (incidentele) financiële gevolgen van corona voor de gemeente zal compenseren. De woonlasten voor de Tilburgers worden in 2021 niet verhoogd (los van indexeringen). Door autonome ontwikkelingen dalen de totale woonlasten zelfs licht. Verder neemt het college richting de gemeentelijke organisatie een (beperkte) taakstelling op. 
 
In de hoofdlijnenbrief zijn per 'stad' de incidentele en structurele impulsen benoemd die het college voor de programmabegroting 2021 en verder van plan is door te voeren. De hoofdlijnenbrief van het college is hieronder te lezen of te downloaden.

De raad bespreekt de hoofdlijnenbrief tijdens haar vergadering op maandag 28 september. Meer informatie hierover op raadtilburg.nl.