Hoolstraat in beeld voor Gilde Sint Hubertus

16 september 2022

De gemeente heeft de Hoolstraat 4a aangewezen als voorkeurslocatie voor het Gilde Sint Hubertus. De verplaatsing van de handboog- en schuttersvereniging is nodig voor de woningbouwontwikkeling Buitengoed Nieuwe Warande.

Een maisveld met een bordje 'schietterrein'

De gemeente gaat de komende maanden aan de slag met de uitwerking. Zo wordt de aanwezigheid van een ondergrondse pijpleiding bekeken en een eventuele combinatie van voorzieningen met de handboogvereniging die naast de voorkeurslocatie zit. Eind 2022 is het naar verwachting bekend of deze locatie definitief haalbaar is. Als alle seinen op groen staan start er een omgevingsplanprocedure. Tijdens deze procedures komt het plan ter inzage te liggen. 

Voorgeschiedenis

In 2017 kwam de locatie Riddershofpad in beeld. Voor de verplaatsing van het Gilde naar deze plek is een bestemmingsplanwijziging nodig. Het ontwerpbestemmingsplan is destijds opgestuurd naar de Provincie voor een reactie. De provincie vroeg vervolgens om het locatieonderzoek uit 2013 te actualiseren. Naast de locatie Riddershofpad in onbebouwd gebied wilde de provincie ook graag locaties bekijken waar een verenigingsgebouw kan aansluiten bij andere gebouwen.

In het najaar van 2020 is door de gemeente de zoektocht gestart naar alternatieve locaties. De gemeente heeft in totaal 17 locaties die bij de gemeente in eigendom zijn (opnieuw) bekeken, waaruit vier kansrijke locaties naar voren kwamen. De gemeente heeft in samenwerking met ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte uiteindelijk vijf locaties verder onderzocht om de haalbaarheid in beeld te brengen. In het onderzoek is gekeken naar de invloed op de omgeving qua geluid, flora en fauna. Naast technisch onderzoek zijn er ook gesprekken gevoerd met de direct omwonenden en andere belanghebbenden. Het locatieonderzoek is te vinden op www.tilburg.nl/gilde.
Uit het onderzoek is gebleken dat de locaties aan het Hazennest-Oost (3 en 4) beiden afvallen in verband met belemmeringen vanuit natuur/ecologie. De locatie aan de Heikantsebaan (2) blijkt te klein voor gebruik door het Gilde. De locaties aan de Hoolstraat 4a en Waalwijksebaan (1 en 5) blijken beide haalbaar.  De locatie Hoolstraat 4a (1) blijkt het meest geschikt. Voor deze locatie is ook het meeste draagvlak bij zowel het Gilde als de omgeving. Mogelijk liggen er ook nog kansen voor het combineren van sportfaciliteiten met handboogvereniging De Meierijers die op deze plek gevestigd is.

De volledige locatiestudie staat op de pagina Verplaatsing Gilde Sint Hubertus