Jaarstukken 2018

19 april 2019

Het college heeft de jaarstukken 2018 aan de raad aangeboden. In de jaarstukken legt het college verantwoording af over de resultaten in het kalenderjaar 2018. De financiële positie van de gemeente is gezond, het eigen vermogen neemt wel af.

2018 was het jaar waarin het oude coalitieakkoord is afgerond en met voortvarendheid een start is gemaakt met het bestuursakkoord 'Gezond en Gelukkig in Tilburg' voor de periode 2018 - 2022. Er is een voordelig resultaat gerealiseerd van € 4,4 miljoen. Er is 8,7 miljoen euro nodig voor projecten die doorlopen in 2019.

Sociaal domein

In het sociaal domein zijn het afgelopen jaar goede resultaten geboekt met een afname van het aantal mensen met bijstandsuitkering met 5,9%. Om eenzaamheid tegen te gaan hebben we mensen samengebracht. Ook sloten de eerste partners aan voor de coalitie 'Ontmoeting en Verbinding'. Om de druk op maatschappelijke opvang een halt toe te roepen en te kunnen blijven garanderen dat er niemand op straat slaapt, hebben we de opvang uitgebreid met een gasthuis voor alleenstaanden en een gezinshuis voor 7 tot 8 gezinnen. Verder doen 800 inwoners mee aan het Vertrouwensexperiment en is laagdrempelige hulp ontwikkeld om schulden vroegtijdig aan te pakken. Dat onze aanpak werkt, blijkt wel uit het feit dat het succesvolle Tilburgs project 'Nu-niet-zwanger' landelijk is overgenomen en dat onze regio als proeftuin dient op de gezamenlijke aanpak van kindermishandeling ('geweld hoort nergens thuis'). De opgave voor de transformatie van het sociaal domein is en blijft een uitdaging. Die opgave was al aangekondigd in het bestuursakkoord 2018-2022 en wijzigt niet.

Stedelijke ontwikkeling

In het bestuursakkoord heeft het college met de raad afgesproken om de ambitieuze koers voor de stad vast te houden en daar waar nodig versnelling, herijking en concrete acties aan te brengen. Dat laten we in het jaar 2018 onder andere zien in de stedelijke ontwikkeling. Zo zijn we koploper als het gaat om het verlenen van omgevingsvergunningen en zijn er in 2018 zo'n 1.100 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Een goed voorbeeld van onze ambities is ook de LocHal in de Spoorzone, die eind van het jaar is opgeleverd en inmiddels door de stad als nieuw icoon is omarmd. En op het cultuurgebied waren er via het makersfonds weer vele tientallen aansprekende kleinschalige initiatieven te bewonderen in theaters, ateliers en huiskamers.

Duurzame stad

Maar ook op het terrein van klimaat en duurzaamheid zijn veelbelovende resultaten geboekt. Zo zijn er bijvoorbeeld 135 groene daken aangelegd, 150 geveltuintjes gerealiseerd en 230 regentonnen aangesloten. Ook onze wijken zijn weer een stukje klimaatbestendiger door de aanleg van vele kilometers regenwater-riolen, de zogeheten 'blauwe aders'. Ook blijft de hoeveelheid restafval dalen: in 2018 van 154 naar 146 kilogram per inwoner. Daarnaast heeft de gemeente op 39 gebouwen zonnepanelen geplaatst met 3.700.000 kWh groene stroom als resultaat.

Bovenstaande is slechts een beperkte greep uit de resultaten van 2018. U kunt de samenvatting van de jaarstukken downloaden. De totale jaarstukken zijn te vinden op: jaarstukken-2018.tilburg.nl.

In mei debatteert de raad over de jaarstukken. Naar verwachting stelt de raad de jaarstukken op 3 juni vast.