Jaarstukken 2019

17 april 2020

Op dit moment, het moment waarop de gemeente de jaarstukken 2019 aanbiedt, zitten we midden in de crisis als gevolg van het coronavirus. Deze crisis heeft op dit moment grote consequenties op sociaal, economisch en maatschappelijk vlak.

Het raakt inwoners, bedrijven en instellingen in onze stad op korte termijn en zeer waarschijnlijk ook op langere termijn. Maar ook onze eigen organisatie en hoe wij hier vanuit onze rol als lokale overheid op kunnen en moeten reageren.

Wethouder Oscar Dusschooten (Financiën): "De coronacrisis stelt ons voor nieuwe en andere uitdagingen dan waar we vanuit ons bestuursakkoord mee aan de slag zijn gegaan. Wat dit allemaal gaat betekenen is op dit moment nog onduidelijk. En hoewel wij in deze jaarstukken terugkijken op 2019, plaatst de coronacrisis deze jaarstukken in een bijzonder perspectief".

In verbinding

2019 is een jaar waarin veel is gebeurd in de stad en waarin mooie resultaten zijn neergezet. Dat doen we als gemeente steeds meer samen en in verbinding met de stad, de wijken en de Tilburgers. Het in juni geopende Spoorpark is hiervan een mooi voorbeeld dat landelijk als burgerinitiatief veel aandacht kreeg. Natuurlijk noemen we ook de opening van onze nieuwe Lochal die veel prijzen won. Beide toonaangevend als ontwikkelingen in de Spoorzone, maar ook voor de gehele stad.

Vitale en duurzame Stad

In 2019 werden ruim 1.200 nieuwbouw woningen gerealiseerd. PFAS en stikstof zorgden echter voor vertraging in projecten en ontwikkelingen. In de openbare ruimte zijn de eerste resultaten op de experimenten positief (o.a. zwerfafval-acties, stenen vervangen door groen, groene entrees). De hoeveelheid restafval per inwoner daalde met 11 kg naar 135 kg en daarmee kwamen we onder onze streefwaarde van maximaal 140 kg. De eerste windmolens van het Spinderwind project draaien inmiddels, maar de totale opwek van duurzame elektriciteit blijft nog achter bij onze ambitie. In de culturele sector blijft de belangstelling voor het makersfonds groot.

Samen en dichtbij

We hebben onze regionale samenwerking verder versterkt door de ‘Strategische Meerjaren Agenda Hart van Brabant‘ vast te stellen. Met het rijk sloten we de ‘Regio Deal Makes & Moves‘ waarmee voor Midden- en West-Brabant 130 miljoen euro beschikbaar komt voor projecten ter versterking van het MKB en de arbeidsmarkt.

Inclusieve Stad

Het sociaal domein stond in 2019, net als nu, volop in het teken van de transformatie, waarbij de inzet was gericht op preventie, efficiency en gezonde financiën. We hebben gezocht naar interventies en versnellingen die als 'hefboom' zouden kunnen werken. Hiermee willen we een beweging op gang brengen naar een preventieve en impactgerichte aanpak waarbij de Tilburger centraal staat en die moet bijdragen aan het duurzaam betaalbaar houden van de ondersteuning. Onze aanpak hierbij wordt landelijk als innovatief gezien.

Het aantal uitkeringsgerechtigden daalde in 2019 met ruim 240. We stelden het nieuwe beleidskader ‘Tilburg investeert in Perspectief‘ vast en de visie ‘Bestaanszekerheid: activeren vanuit nabijheid en maatwerk‘. We zagen het aantal vroegtijdig schoolverlaters dalen, maar scoren helaas nog wel hoger dan landelijk. Wél hebben we een stevige stap kunnen zetten in het meerjarenplan onderwijshuisvesting voor het voortgezet onderwijs. Op sportgebied hebben we het aantal combinatiefunctionarissen op scholen uitgebreid naar 40.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat bij deze jaarrekening bedraagt € 2,8 miljoen voordelig. Het college stelt aan de raad voor om vanuit 2019 € 10,2 miljoen aan budget over te hevelen naar 2020 om al eerder voorgenomen activiteiten alsnog te kunnen uitvoeren of afronden. Ook stelt het college voor om het vrij te bestemmen resultaat van € 2,8 miljoen in te zetten om de Algemene Reserve aan te vullen tot het afgesproken minimum.

Tekorten sociaal domein

In de begroting 2019 gaven wij al aan dat we ons als gemeente gesteld zien voor een groeiend financieel tekort binnen het sociaal domein. Daarom hebben we de reserve transformatiebuffer sociaal domein ingesteld om de eerste jaren van de transformatie de zorg te continueren en de tekorten te overbruggen. In 2019 hoefden we minder uit deze reserve te onttrekken dan begroot. Door de vele (financiële) ontwikkelingen binnen het sociaal domein blijft de opgave om tot begrotingsevenwicht in het sociaal domein te komen groot. In deze jaarstukken zijn de structurele effecten van de hefbomen nog niet zichtbaar.

Overheidsorganisatie van het jaar

De gemeente Tilburg sloot het jaar af met de prijs voor de beste overheidsorganisatie van 2019. Als organisatie hebben we een enorme inspanning geleverd om het verhaal van Tilburg te vertellen. Het laat zien dat onze aanpak om samen met de stad en de dorpen te werken aan een gezond en gelukkig Tilburg wordt gezien en gewaardeerd. Dat maakt ons trots op Tilburg en sterkt ons ook in de gedachte dat we de moeilijke situatie waar we nu in terecht zijn gekomen samen met de stad het hoofd kunnen bieden.