Jaarstukken 2020 door college vastgesteld

26 april 2021
Het Stadhuis en het Paleis-Raadhuis

(Foto Joris Buijs)

Het college heeft de jaarstukken over 2020 vastgesteld. Hierin staat hoe het jaar 2020 is verlopen en wat de financiële resultaten zijn. Het meest opvallend is de grote impact van de coronapandemie op onze stad. 2020 stond in belangrijke mate in het teken van corona.

Inwoners zijn getroffen door het virus en ook voor veel bedrijven en instellingen had corona grote gevolgen. De gemeente heeft allerlei maatregelen getroffen om inwoners en ondernemers te helpen. Zo zijn steunmaatregelen voor cultuur opgezet, heeft de gemeente samen met partners extra activiteiten voor jongeren ontwikkeld, is noodopvang opgezet en is de stad op 1,5 meter maatregelen ingericht.

Saamhorigheid

Tilburg heeft in 2020 een enorme betrokkenheid en saamhorigheid laten zien. Dat kwam bijvoorbeeld tot uiting in het Dankraam, waarmee inwoners werden bedankt die zich verdienstelijk hebben gemaakt in de coronatijd. Ook ontstonden er veel initiatieven waarbij mensen elkaar hielpen. Corona liet dus ook de veerkracht van Tilburg zien.

Naast de corona-activiteiten is de gemeente ook doorgegaan met het uitvoeren van de ambities uit het bestuursakkoord. De gemeente wil nog steeds dat iedereen hier gezond en gelukkig kan wonen en werken. We bleven in verbinding met inwoners en partners, al gebeurde dat nu veelal digitaal. En, hoewel activiteiten door corona soms vertraging hebben opgelopen, zijn er mooie resultaten geboekt. In het  overzicht dat op een aparte pagina in deze krant staat, zijn een aantal van die resultaten op een rij gezet. Financieel sluit de gemeente 2020 af met een voordelig resultaat van 9,7 miljoen euro ten opzichte van de najaarsbijstelling Het college stelt voor om dit aan de algemene reserve toe te voegen.

Meevallers

Het voordelige resultaat bestaat vooral uit eenmalige meevallers. In 2020 waren de oplopende kosten in het sociale domein nog op te vangen met de transformatiebuffer sociaal domein. Ondanks de genomen maatregelen om de transformatie in het sociaal domein op gang te brengen, is er  de komende jaren een flinke opgave om de begroting meerjarig sluitend te krijgen. Dat komt onder meer doordat meer mensen gebruik maken van met name de jeugdhulp en de Wmo, en de prijzen daar ook stijgen. Ook  op het gebied van klimaat en woningbouw staat de gemeente voor grote (financiële) opgaven.

Duidelijkheid vanuit het rijk

Daarnaast geeft het rijk  op dit moment onvoldoende duidelijkheid over de middelen die we als gemeente mogen verwachten om de taken uit te voeren. We voeren een actieve lobby, maar vooralsnog komt er vanuit dit demissionair kabinet geen duidelijkheid over de financiën. Het is dan ook van groot belang dat het nieuwe kabinet gemeenten daarover zo snel mogelijk  duidelijkheid geeft.

De Jaarstukken en een overzicht daarvan, staan op de pagina Bestuurlijke informatie 2020 op deze website.