Klantregisseurs helpen bij re-integratie

17 mei 2019

Tilburg wil een nieuwe aanpak ontwikkelen die er voor moet zorgen om bijna alle inwoners die vallen onder de Participatiewet te begeleiden naar werk of een andere vorm van 'meedoen' in de maatschappij.

De nieuwe aanpak voor arbeidsre-integratie zou moeten ingaan op 1 januari 2020. De basis van de nieuwe aanpak is dat inwoners ondersteuning krijgen van een klantregisseur. Het gaat om maatwerk en de ondersteuning kan op alle mogelijke gebieden zijn. De gemeente borduurt met deze aanpak voort op ervaringen die ze opdeed met re-integratieprojecten als het Vertrouwensexperiment en Doe Mee. Deze manier van werken is gebaseerd op de manier van werken in het Sociaal Domein. Daar is de leefwereld van iedere klant het vertrekpunt voor zijn of haar ontwikkelpad.

Wethouder Esmah Lahlah van arbeidsparticipatie: "Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen, gezien en gehoord wordt. We investeren in iedereen en alle mensen doen mee vanuit vertrouwen en ieders vermogen. We weten wat de invloed van participeren op iemands gezondheid en welbevinden is. Een ‘one-size fits all’ begeleidingsaanpak werkt niet en houdt onvoldoende rekening met ieders talent en individuele situatie. Ik heb gezien dat veel werkgevers in de regio met ons willen samenwerken en mensen een plek bieden om actief aan de slag te gaan, een ritme op te bouwen en te leren. Dan doen zij uit sociaal oogpunt, maar ook omdat bedrijven en organisaties dringend nieuwe gekwalificeerde en gemotiveerde werknemers nodig hebben."

Gewenste nieuwe aanpak

De huidige manier waarop mensen naar werk worden begeleid is volgens een re-integratiemodel dat in juli 2014 is ingevoerd. Daarmee is veel ervaring opgedaan in Tilburg. De eisen op de arbeidsmarkt zijn ook veranderd. Er wordt meer van werknemers verwacht. Er zijn gesprekken geweest met partners en inwoners in de stad. Daaruit blijkt dat inwoners de persoonlijke benadering, het meedenken vanuit de situatie van de klant en het bieden van maatwerk in de ondersteuning missen. Werkgevers hebben de komende jaren behoefte aan inzet van alle talenten, maar weten om verschillende redenen niet altijd hoe deze talenten in te zetten. Bovenstaande geeft aanleiding om het huidige re-integratiemodel te vernieuwen.

Arbeidsmarkt

Iedereen is nodig op de arbeidsmarkt. Daarom wordt binnen het nieuwe model de aandacht voor iedere individuele klant gekoppeld aan de vraag van werkgevers. Het model ervoor zorgen dat op het juiste moment, met de juiste kwalificaties en de juiste aantallen talent voor het bedrijfsleven.

Gefaseerde invoering

Het is de bedoeling dat het nieuwe model gefaseerd wordt ingevoerd. In 2020 wordt het werken met klantregisseurs ingevoerd voor klanten die deelnemen aan de huidige proeven en projecten en voor mensen met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt. Op basis van de nieuwe instroom van klanten én op basis van gerealiseerde extra financiële ruimte die ontstaat door maatschappelijke rendementen, wordt de klantregie stapsgewijs uitgebreid in 3 jaar.

Het college stelt de Raad voor in te stemmen met de kaders, de voorbereiding voor de  nieuwe aanpak.