Meer natuur en beekherstel in Tilburg

14 juli 2020
Stukje groen in Tilburg

Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Tilburg werken op een aantal plekken in Tilburg-West aan het herstellen van beken en ontwikkelen van natuur. De Oude Leij, Groote Leij en Hultensche Leij lopen als een rode draad door het gebied.

Het waterschap en de gemeente werken samen aan een gezonde natuur en schoon water. De komende tijd worden er meerdere projecten uitgevoerd om natuur te herstellen en het leefgebied van dieren te verbeteren. 
 

Project Reeshofweide en Lange Rekken

Inmiddels is gestart met de aanleg van een ecologische verbindingszone en beekherstel bij de Reeshofweide en Lange Rekken. Dit gebied ligt ten zuiden van het Wilhelminakanaal en ten westen van de wijk Reeshof. 

Er komt nieuwe natuur, de beek krijgt weer een meer natuurlijke vorm, de waterkwaliteit verbetert en obstakels voor vissen worden weggehaald of aangepast. Die natuur vormt straks het leefgebied voor amfibieën, vlinders, kleine zoogdieren en vogels. 
Het project wordt gecombineerd met de realisatie van een woonblok, een zorgcentrum en volkstuinencomplex. Binnen het gebied komen poelen te liggen en rondom het woonblok ligt straks een grote waterplas. Bestaande natuur is straks via ecologische verbindingszones met elkaar verbonden. Hierdoor kunnen plant- en diersoorten zich gemakkelijker verspreiden wat goed is voor de biodiversiteit (het aantal soorten). Het project is naar verwachting in december 2020 klaar. 

Staatsbosbeheer is eigenaar van het meest westelijke puntje van het projectgebied. Dit is daarom een belangrijke partij in het project. Ook de KNNV vereniging voor Veldbiologie wordt vanwege hun gebiedskennis uitgebreid betrokken. De uitvoering van het beekherstel en de realisatie van een ecologische verbindingszone sluiten aan bij de doelstellingen van het waterschap voor de Europese Kaderrichtlijn Water en het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Dit project is mede tot stand gekomen door financiering vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV en POP3-subsidie.

Project Beekherstel en ecologische verbindingszone Oude Leij 

De gemeente en het waterschap willen de beek Oude Leij vanaf de A58 tot aan de wijk Koolhoven natuurlijker inrichten. De beek voldoet momenteel niet. De stroomsnelheid is te laag en de natuurkwaliteit moet beter. 

Er zijn verkennende gesprekken met enkele perceeleigenaren geweest. Adviesbureau BTL heeft op basis daarvan een schetsontwerp gemaakt. De gemeente en het waterschap zien kansen om de beek weer een natuurlijke loop te geven. Door de beek te laten slingeren, ontstaan wisselende stroomsnelheden. Daarnaast de bodem verhogen en de beek versmallen. De aanpassingen aan de waterloop leiden tot schoner water en dat is goed voor de flora en fauna. 

In dit gebied werken de organisaties veel samen met grondeigenaren. Veel van hen maken deze ontwikkelingen zelfs mogelijk op hun eigen grond. Dit project is mede tot stand gekomen door financiering vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV en POP3-subsidie.

Project Ecologische verbindingszone Groote Leij en Hultense Leij 

De Groote Leij ligt tussen de rijksweg A58, de Burgemeester Letschertweg (N260) en het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Wijkevoort. De Hultense Leij loopt hier dwars door heen. Ook hier gaan de gemeente en het waterschap samen aan de slag. Onder andere met het natuurlijker inrichten van de beek, het verbeteren van de waterkwaliteit en het aanleggen en verbinden van natuur. Het vergroten van de belevingswaarden van natuur en landschap is in dit gebied een belangrijk doel: mensen moeten kunnen genieten van de omgeving. Door de aanpassingen ontstaat er een leefgebied voor veel dier- en vissoorten. De uitvoering staat gepland voor 2021.

Zowel de Groote Leij als de Hultense Leij krijgen een meer natuurlijke loop door de aanleg van natuurvriendelijke oevers. De waterloop wordt versmald en de bodem verhoogd.   

Dit project is mede tot stand gekomen door financiering vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV en POP3-subsidie.