Mogelijke wind- en zonneparken in de regio

13 februari 2020

De gemeenten in de regio Hart van Brabant werken samen aan een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Daarbij kijken ze op welke plekken wind- en zonneparken kunnen komen.

Op woensdag 12 februari is een kaart gepresenteerd met daarop de plekken in de regio Hart van Brabant die ruimtelijk en technisch geschikt zijn voor grootschalige opwek van duurzame energie. Het voorstel is om 50 windmolens te plaatsen of 450 hectare zonnevelden in de regio aan te leggen, of een combinatie daarvan.

In Tilburg voorziet de REKS in ongeveer 15 windmolens. De mogelijkheden worden onderzocht op bedrijventerreinen Vossenberg, Kraaiven en de Wildert in Dongen, rondom de Spinder en langs de snelweg A58.

De hoofdlijnen liggen nu vast, deze moeten uiteindelijk worden vastgesteld door het college en de gemeenteraad. Vervolgens kunnen de locaties verder uitgewerkt worden in samenspraak met bewoners en bedrijven.

Bij het vaststellen van de plekken is gekeken naar de beperkingen, de randvoorwaarden, de mogelijkheden en de wensen van de locatie. Eerst moeten de colleges van de gemeentes binnen de regio instemmen met het voorkeursscenario. De volgende stap is, om samen met inwoners en betrokkenen de mogelijkheden en kansen binnen de zoekgebieden uit te werken. Dit is belangrijk, omdat inwoners ook de gevolgen van de transitie gaan ondervinden in hun werk- en leefomgeving.

RES en REKS

Het Rijk wil in 2050 een volledig duurzame energievoorziening in Nederland. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle regio’s in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) gaan maken. In Hart van Brabant kijken we hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Bij ons heet het dan ook een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS).

Aan de huidige planvorming is een uitgebreid proces vooraf gegaan. Hier zijn onder andere landschapsarchitecten, waterschappen, netbeheerders, natuurorganisaties en 9 gemeenten in onze regio al sinds april 2019 mee bezig. Zij hebben onder meer gekeken naar de ruimtelijke kwaliteit van onze omgeving, landschapsbeleid en koppelkansen in de regio (zoals klimaatadaptatie, de PAS-problematiek en verstedelijking).

Meer informatie