Naar elkaar toe bewegen; de inclusieve stad

23 juli 2021
Vier kinderen spelen op speeltoestel

Tilburg wil een inclusieve stad zijn, waar iedereen zichzelf mag zijn, mag meedoen en zich veilig kan bewegen. Hoe we dat ook echt worden? Daarover heeft de gemeente in de afgelopen maanden vele gesprekken gevoerd. 

Gesprekken met groepen die zich gediscrimineerd of achtergesteld voelen. En ook met professionals en vrijwilligers. De persoonlijke ervaringen van de deelnemers aan die gesprekken hebben belangrijke inzichten opgeleverd voor de nieuwe beleidsnota Inclusie. Inclusie betekent insluiting, het tegenovergestelde van uitsluiting. De nota Inclusie is deze week door het college besproken. In het najaar bespreekt de gemeenteraad het voorstel.

Waarom een beleidsnota inclusie

Tilburg is een levendige gemeente waar meer dan tweehonderdduizend mensen met plezier wonen, werken en samenleven. Tilburgers met verschillende leeftijden, achtergronden, culturen, kleuren, seksuele oriëntaties, levensovertuigingen en levensstijlen vormen samen onze stad. Dat neemt niet weg dat de sociale samenhang op verschillende vlakken onder druk staat. “Te veel mensen hebben het gevoel niet gehoord, gewaardeerd of
geaccepteerd te worden. Zij ervaren racisme, discriminatie, seksisme, intimidatie of achterstelling om wie ze zijn. Dit past absoluut niet bij Tilburg”, stelt wethouder Rolph Dols (emancipatie): “Het is kwetsend voor de mensen die er mee te maken krijgen. En ook als samenleving betalen we daar een prijs voor. Zo lang er mensen worden uitgesloten, missen we talenten, kennis en creativiteit. We willen niet met de ruggen naar elkaar toe leven. We willen een stad zijn waarin gemeenschappen naar elkaar toe bewegen. Zodat we in onze verscheidenheid één stad zijn. Een inclusieve stad.” 

Uitgangspunten

Het eerste uitgangspunt van de nota is volledige sociale acceptatie. We zijn wie we zijn en we respecteren dat van elkaar. Ongeacht bijvoorbeeld herkomst, etniciteit, geslacht, leeftijd of handicap. Iedereen is een volwaardige inwoner en onderdeel van de maatschappij. Het tweede uitgangspunt is participatie en gelijkwaardigheid op alle terreinen. Of dat nu is op de arbeidsmarkt, in het onderwijs of daarbuiten. En het derde is veiligheid en weerbaarheid. Voor alle mensen geldt dat zij in een veilige omgeving moeten kunnen leven. En dat zij zich op alle terreinen onbelemmerd kunnen voortbewegen. 

Prioriteiten

De gemeente wil in ieder geval aandacht besteden aan culturele diversiteit, LHBTIQ+, leven met een beperking en vrouwenemancipatie. Het is binnen de beschikbare middelen helaas niet mogelijk om aan alle ambities te werken. Daarom zijn 3 prioriteiten benoemd: de voorbeeldrol van de gemeente, onderwijs en dialoog in de stad. 

De gemeente heeft verschillende rollen: steller van regels, dienstverlener, spil in het netwerk en ondersteuner van initiatieven uit de samenleving. “In al die rollen willen we werken aan de inclusieve stad”, aldus Dols. “We willen als organisatie een goed voorbeeld zijn. Een plek waar iedereen zich welkom voelt om er te komen werken. Mijn collega-wethouder Marcelle Hendrickx, verantwoordelijk voor personeel en organisatie, heeft al een actieplan om de diversiteit én de inclusie in de organisatie te vergroten.”

Wanneer we werken aan inclusie kunnen we niet vroeg genoeg beginnen. Kinderen en jongeren zijn de toekomst. Het onderwijs heeft een belangrijke rol om inclusie te bevorderen. Daarover gaan we in gesprek met schoolbesturen. Er zijn al goede voorbeelden. Bijvoorbeeld programma’s zoals de Gelijke Kansen Alliantie. Of Gender Sexuality Alliances (GSA’s) op een aantal scholen voor LHBTIQ+ acceptatie. 

“We zijn de deelnemers aan de gesprekken heel dankbaar voor hun inbreng,” besluit Dols: “Dit soort gesprekken helpt om wederzijds begrip op te bouwen. De gemeente wil de dialoog dan ook zeker voortzetten. Met alle inwoners!” 

Bekijk het raadsvoorstel Beleidsnota Inclusie in het Bestuurs Informatie Systeem (punt 12)