Perspectiefnota 2022 – 2025: stad en begroting naar een nieuw evenwicht

04 juni 2021
Twee fietsers onder de bomen door

(Foto Gerdien Wolthaus Paauw)

Het college legt een Perspectiefnota voor aan de gemeenteraad en de stad, waarin zij haar visie geeft voor de periode van 2022 tot 2025.

Insteek daarbij is het overeind houden van het voorzieningenniveau, het blijven investeren in de sociale basis van onze stad en het presenteren van een meerjarig sluitende begroting. Zo werken we, ondanks alle onzekerheden en uitdagingen, aan een nieuw evenwicht in de stad en onze begroting.

Uitdagingen en onzekerheden

Corona is nog steeds onder ons, maar de resultaten van de vaccinatiecampagne worden merkbaar in de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames. De negatieve effecten op onze economie lijken milder te zijn dan verwacht, maar een aantal sectoren binnen onze lokale economie zoals horeca en cultuur heeft toch forse klappen gekregen. Dit zorgt ervoor dat we het komende jaar zeker nodig hebben om alle negatieve gevolgen te boven te komen. Hoewel het Rijk veel extra kosten betaalt, weten we nu nog niet wat het ons gaat kosten om uit de coronaperiode te komen en of het Rijk ons wel volledig compenseert. Ook de onderhandelingen van gemeenten met het Rijk over belangrijke dossiers liggen nagenoeg stil, in afwachting van de vorming van een nieuw Kabinet. Daardoor hebben we waarschijnlijk pas na de zomer meer duidelijkheid over de financiële consequenties daarvan. Dit ondanks de recente mededeling van het Rijk over de middelen voor de jeugdzorg, die gemeenten wat lucht geeft.

Veerkracht

Een grote nieuwe uitdaging en kans voor onze stad en regio is de schaalsprong in de stedelijke ontwikkeling. Naast een stevige woningbouwopgave betekent dit ook een grote economische- en duurzaamheids­stimulans voor onze stad. We sluiten samen met Breda een verstedelijkingsakkoord met het Rijk, de provincie en de waterschappen en werken samen met onze regionale partners aan een Regionale Energie- en Klimaat Strategie (REKS). Samen met onze inwoners werken we in onze buurten en wijken verder aan de verbetering van hun leefwereld en bestaanszekerheid door de veerkracht te versterken. Door het wijkgericht werken en de PACT-aanpak lukt dit ons steeds beter. Het is dan ook van groot belang dat we dit doorzetten, hierop blijven investeren en zo werken aan een inclusief, vitaal en duurzaam Tilburg.

Keuzes maken

Om een meerjarig sluitende begroting te kunnen presenteren maakt het college een aantal scherpe keuzes. Het college kiest voor maatregelen aan zowel de uitgaven- als inkomstenkant. Voor het jaar 2025 kennen we een negatief financieel beeld van 14,3 miljoen euro. Deze opgave zit vooral in het sociale domein en wordt grotendeels veroorzaakt door structurele onderfinanciering door het Rijk. Dit ondanks alle maatregelen voor kostenreductie met behoud van de kwaliteit van zorg (hefbomen). Deze aanpak werkt en het college past deze dan ook toe op de andere onderdelen van de begroting. De tekorten in de tussenliggende jaren beschouwt het college als incidenteel en deze worden opgelost door de verwachte extra inkomsten vanuit het Rijk. Het college blijft investeren in de sociale basis van de inclusieve stad. Hiervoor maakt het college extra middelen vrij. Hierdoor stijgt de opgave naar 16,6 miljoen euro.

Zoekrichtingen

Het college presenteert aan de gemeenteraad zoekrichtingen om de structurele opgave in de begroting te dekken. Uitgangspunt daarbij is dat het voorzieningenniveau in de stad en de bestaanszekerheid overeind blijven. Het gaat om maximaal 7 miljoen euro in het sociale domein. Binnen de andere thema’s zoekt het college een besparing van maximaal 5 miljoen euro. Daarnaast is er naar het idee van het college een besparing van 1 miljoen euro te realiseren door zogeheten synergievoordeel en 1,5 miljoen euro op de gemeentelijke organisatie. Ook stelt het college voor om met een verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) 2,1 miljoen euro aan extra inkomsten te realiseren. Dit vindt het college realistisch en aanvaardbaar, omdat Tilburg hierdoor nog steeds lage woonlasten heeft in vergelijking met andere steden.

Het college biedt de Perspectiefnota aan de raad aan. De nota is hieronder in pdf te lezen of te downloaden. De raad bespreekt de nota in de raadsvergaderingen van 28 juni 2021 (algemene beschouwingen) en 1 juli 2021 (moties, amendementen en besluitvorming). Meer informatie hierover via de website van de raad: raadtilburg.nl.