logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Perspectiefnota 2024: opgaven realiseren

09 juni 2023

Het college van B&W van de gemeente Tilburg heeft 9 juni de ‘Perspectiefnota 2024 – Meer voor Elkaar in het tweede jaar’ aan de gemeenteraad gestuurd. Hierin staat hoe het college de ambities uit het Bestuursakkoord wil realiseren.

Aan de hand van dit stuk kan de gemeenteraad de koers voor de komende jaren bepalen en deze vertalen in de Programmabegroting voor 2024.

In de perspectiefnota staan de drie opgaven uit het Bestuursakkoord centraal: Tilburg Kansrijk, Tilburg Groen en Duurzaam en Tilburg Groeit, Bloeit en Bruist. “Wij staan naast onze inwoners, en geven waar nodig een steuntje in de rug. Zeker in deze tijd waarbij iedere Tilburger de invloed van de ontwikkelingen in de wereld om ons heen direct voelt. Vertrouwen, nabijheid en maatwerk staan daarom centraal in hoe wij voor en met de stad willen werken” aldus wethouder Maarten van Asten (Financiën). “Met deze perspectiefnota zorgen we ervoor dat ons huishoudboekje op orde is. We doen alleen uitgaven die budgettair verantwoord zijn en die gericht inzetten op impulsen die de ambities uit het akkoord verder brengen.”

Uitvoering voorop

Het college wil in het tweede jaar van de bestuursperiode vol inzetten op het realiseren van de opgaven uit het akkoord. Centraal hierbij staat dat de uitvoering leidend is, wat zich vertaalt in werken in de wijk. Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een leefbare stad en dorpen. Met het Integraal Veiligheidsplan wordt hier nader uitvoering aan gegeven, door bijv. extra BOA’s in de wijk in te zetten. Er wordt ingezet op kansengelijkheid, gezondheid en bestaanszekerheid, waarbij de focus gericht blijft op perspectief bieden en zelfredzaamheid vergroten, met de nadruk op preventie. Ook het verduurzamen en vergroenen van de stad en dorpen is een belangrijk onderdeel van de ambities van het college. Door het toevoegen van meer groen, het stimuleren van woningverduurzaming door nieuwe regelingen vanuit het programma Tilburg Verduurzaamt en het faciliteren van initiatieven op buurtniveau en bedrijventerreinen, krijgt de energietransitie en klimaatadaptatie van Tilburg vorm. 

Het college is van mening dat een stad die groeit, bloeit en bruist staat voor inclusieve verstedelijking waarin duurzame, betaalbare, passende en toekomstbestendige woningen gebouwd worden. Er wordt ingezet op het versterken van kunst, cultuur, evenementen en sport zodat Tilburg een levendige plek is voor inwoners, ondernemers en bezoekers. 

Onzekerheden

De perspectiefnota is opgesteld in een tijd waarin sprake is van grote onzekerheden. Het Bruto Binnenlands Product (BBP) is gekrompen en er is nog altijd hoge inflatie. Het begrotingstekort van het Rijk loopt op tot meer dan 3% van het BBP. De verwachting is dan ook dat er de komende jaren op Rijksniveau bezuinigd moet worden, wat weer effect zal hebben op de gemeentelijke financiën. Ook de bijdragen vanuit het Rijk zijn voor de lange termijn onzeker. “Ik ben er blij mee dat we de komende twee jaar een sluitende begroting hebben, waarbij we onze algemene reserve en de fondsen vanuit het akkoord kunnen benutten. Maar door de nog altijd voortdurende gesprekken met het Rijk over nieuwe financiële verhoudingen, is het beeld daarna dusdanig dat er een structureel tekort kan ontstaan. We moeten ons hier bewust van zijn, zodat we hierop kunnen anticiperen door verantwoord om te gaan met de middelen die we hebben”, zegt Van Asten.