Prestatieafspraken Convenant Wonen vastgelegd

23 december 2022

Voor 2023 zijn de zogenoemde prestatieafspraken gemaakt. Hierin is onder andere opgenomen dat de woningcorporaties 175 nieuwe woningen opleveren, waardoor er aan het eind van het jaar 220 woningen meer zijn dan nu.

twee mensen fietsen voor een flat langs

Het doel is daarnaast om de leefbaarheid in kwetsbare buurten en wijken met veel woningcorporatiebezit te verbeteren en voldoende passende woonvormen te realiseren voor aandachtsgroepen en ouderen op daarvoor geschikte plekken. Hierbij sluiten we aan bij de afspraken en acties uit het programma ‘Een thuis voor iedereen’. De samenwerking met zorg- en welzijnspartners zetten we voort en regionaal werken we aan een woonzorgvisie. 

De prestatieafspraken worden jaarlijks gemaakt door de gemeente, de woningcorporaties (TBV Wonen, Tiwos en WonenBreburg) en de huurdersbelangenorganisatie (SBO Tilburg). Ze zijn een uitwerking van het convenant wonen en de woonagenda voor het jaar 2023.  Hierin zijn ook de relevante zaken uit het bestuursakkoord ‘Meer voor elkaar’ meegenomen. De prestatieafspraken worden aan de minister toegezonden.

Samen aan de lat

Wethouder Yusuf Çelik (Wonen) is blij met de gemaakte afspraken: “De prestatieafspraken geven aan hoe de Tilburgse woningcorporaties in 2023 bijdragen aan gemeentelijk woonbeleid en wat zij daarbij van de gemeente verwachten. Het realiseren van de bestuurlijke doelen en afspraken uit het convenant wonen en de woonagenda kunnen we immers niet alleen. Daar zijn de woningcorporaties zeer belangrijke partners in. Het is dan ook fijn om te zien dat zij samen met ons en de huurdersbelangenorganisatie de verantwoordelijkheid nemen voor de Tilburgse opgaven op het gebied van leefbaarheid, aantrekkelijkheid, bestaanszekerheid, zelfredzaamheid en duurzaamheid.”

1.500 huurwoningen erbij

In het convenant Wonen is afgesproken dat de woningcorporaties aan het eind van de convenantperiode, in 2025, tenminste 1.500 woningen hebben toegevoegd aan de sociale huurvoorraad. Ook zijn afspraken gemaakt over de samenstelling van de voorraad in huurprijsklassen. In totaal zijn er 62 afspraken gemaakt, over thema’s die bijzondere aandacht en inzet vragen in 2023, jaarlijks terugkerende afspraken en afspraken die andere afspraken in de stad ondersteunen. 

Op het gebied van duurzaamheid spelen veel ontwikkelingen. Vanwege de huidige situatie van stijgende energieprijzen en daarmee woonlasten van huishoudens is het belangrijk om voortvarend met verduurzaming aan de slag te gaan. De landelijke prestatieafspraken zijn in onze Tilburgse afspraken verwerkt. Voor de nieuwbouw maken we een afspraak over hoe we samen omgaan met de gemeentelijke ambities energieneutraal, natuurinclusief en klimaatadaptief.