Programmabegroting 2021

16 oktober 2020
Luchtfoto van de Piushaven

(Foto: John Davids)

Het college heeft besloten de concept-Programmabegroting voor 2021 ter vaststelling aan de raad aan te bieden. De raad behandelt de programmabegroting op 9 november. De programmabegroting heeft als titel: Tilburgerschap en actiegericht het verschil maken.

De concept-Programmabegroting 2021 is tot stand gekomen na eerdere bespreking met de raad van de tussenbalans (6 juli) en de hooflijnenbrief (28 september). De moties die de raad in die bijeenkomsten heeft aangenomen, zijn hierin verwerkt.

Vasthouden ambities en kansen verzilveren

"We constateren dat de waarden die ten grondslag liggen aan ons bestuursakkoord onverkort van toepassing zijn op ons dagelijks werk. Sterker nog: in deze tijd van corona blijven geluk en gezondheid de drijfveer voor het stadsbestuur. Wij houden dan ook nadrukkelijk vast aan die ambities: juist nu telt en doet iedereen mee", aldus wethouder Oscar Dusschooten (Financiën). "We accepteren niet dat de tweedeling in de stad groeit en verwachten dat iedereen naar vermogen zijn bijdrage aan een gezond en gelukkig Tilburg levert. De Tilburgers mogen daarbij van de gemeente steun verwachten. Daarom blijven we onze koers volgen door te investeren in de 3 zogeheten grote transformaties op weg naar een rechtvaardig en betaalbaar sociaal domein en een duurzame en vitale stad. We verzilveren kansen om nieuwe banen te creëren en een aantrekkelijke stad te blijven om in te wonen, werken, leren en verblijven."

Tilburgerschap

We zijn trots op de verantwoordelijkheid en veerkracht die de Tilburgers tonen in deze tijd van corona. Het is dit elan, dit Tilburgerschap, dat een stevig fundament vormt voor een echt inclusief Tilburg. Het college wil met de gemeenteraad en de stad werken aan een beter Tilburg en een gemeentelijke organisatie met kwaliteit. Om dat te bereiken zetten we Tilburgerschap op de agenda en nodigen wij iedereen uit om de dialoog te starten en gemeenschappelijke waarden te ontdekken die ons Tilburgers verbinden. Alleen samen met de stad en de gemeenteraad kunnen we een betekenisvolle inhoud geven aan Tilburgerschap. Enerzijds gaat het er om hoe we als Tilburgers met elkaar en met onze stad omgaan. Anderzijds gaat het om de vraag wat Tilburgers kunnen en mogen verwachten van de gemeente. Kernbegrippen van waaruit we onze gesprekken insteken zijn verbinding, participatie en wederkerigheid. De uitkomsten geven we een plek in een manifest.

Actiegericht

Naast deze zoektocht naar de waarden die ons verbinden, sterk en inclusief maken willen we ook actiegericht het verschil maken. We pakken in 2021 echt door in de wijken met een PACT aanpak. We ondersteunen inwoners en organisaties die initiatieven nemen om ongewenste situaties te doorbreken. Suggesties tot verbetering van het leven van alledag ondersteunen we van harte. De lessen die we daar bij leren passen we toe in het werk in alle buurten, wijken en dorpen. Deze intensivering van het wijkgericht werken krijgt aantoonbaar effect in het komende jaar. Op deze manier loopt het denken over de waarden die ons voor de lange termijn verbinden samen op met het uitvoeren van acties die op korte termijn het verschil maken in buurten en wijken. Beide lijnen leren van en versterken elkaar. 

Programmabegroting In cijfers

Het begrotingstotaal voor 2021 bedraagt ongeveer 891 miljoen euro. Dat verdelen we over de thema's inclusieve stad (523 miljoen), duurzame stad (109 miljoen), vitale stad (179 miljoen) en samen en dichtbij (80 miljoen).

Coronareserve

Bij de behandeling van de hoofdlijnenbrief op 28 september 2020 is een motie aangenomen om het verwachte resultaat van 2021 en 2022 in te zetten om de mogelijke financiële gevolgen van de coronacrisis op te kunnen vangen. We stellen dan ook voor om in 2021 een bedrag van 587.000 euro en in 2022 een bedrag van 871.000 euro te storten in de nieuwe 'reserve corona'.

Woonlasten

De gemeentelijke woonlasten voor huishoudens met een eigen woning bestaan uit de onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Vanaf belastingjaar 2018 kennen we bij de afvalstoffenheffing een tarief voor één- en meerpersoonshuishoudens. Het tarief voor een éénpersoons-huishouden bedraagt 90% van het tarief voor een meerpersoonshuishouden. De totale woonlasten voor een meerpersoonshuishouden dalen in 2021 met 4,65 euro en die van een eenpersoonshuishouden met 3,12 euro.