Tilburg tekent woondeal met Rijk, provincie en regio

09 maart 2023

Tilburg ondertekende deze week de zogeheten woondeal. Dit is een samenwerking met o.a. andere gemeenten en het Rijk op het gebied van wonen. Samen met andere gemeenten streeft Tilburg er naar om in de periode tot en met 2030 minimaal ruim 39.000 woningen toe te voegen aan de bestaande voorraad.

(Foto: John Davids)

De woondeal is een samenwerking met gemeenten uit de Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT), de woningcorporaties, de provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de woondeal staan afspraken over de woningbouwopgave, het versnellen van woningbouw, de betaalbaarheid van woningen en de kwalitatieve opgave (doelgroepen). Daarnaast gaat de deal ook in op herstructurering en transformatie en verduurzaming, de samenwerking, monitoring en sturing op de afspraken en de succesfactoren en gewenste ondersteuning.

Woonzorganalyse

Er is een grote behoefte aan meer betaalbare woningen in de SRBT-regio. In de woondeal zijn daarom per gemeente afspraken gemaakt over het aandeel betaalbare woningen in nieuwe plannen: 30% sociale huur en 40% middeldure huur en/of betaalbare koop en 30% vrije sector. Het aandeel betaalbaar per project en/of gemeente kan verschillen. In Tilburg sturen we al langer op de realisatie van woningen in samenwerking met onze woningcorporaties en in de middeldure huur. Dat zetten we door. De kwalitatieve opgave werken we de komende periode samen met gemeenten en corporaties in de regio verder uit. Dit doen we onder andere aan de hand van de resultaten van de regionale woonzorganalyse.

Vraag naar betaalbare woningen

“Om het toevoegen van zoveel woningen  mogelijk te maken, is er een versnelling van nieuwbouwprojecten nodig. Iedere gemeente neemt een aandeel in de sociale huur, middeldure huur en betaalbare koop”, aldus wethouder Yusuf Çelik (Wonen): “Zo voorzien we in een toenemende vraag naar betaalbare woningen én dragen we bij aan een evenwichtige verdeling van deze woningen over de regio.”

Nationale Woon- en Bouwagenda

In april 2022 presenteerde het Rijk de Nationale Woon- en Bouwagenda. Het doel van deze agenda is het snel aanpakken van de woonopgave. In dit programma staat de ambitie om tot 2030 landelijk 900.000 woningen te bouwen. Om dit te bereiken heeft het Rijk prestatieafspraken gemaakt met alle provincies. Op basis hiervan zijn er in de provincie Noord-Brabant vier woondeals uitgewerkt. Onze gemeente maakt deel uit van de woondeal Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT). 

In de woondeal staat dat de provincie en het Rijk er samen met gemeenten voor zorgen dat er ruimte komt om het programma deels versneld en in de vorm van tijdelijke woningen te realiseren. De samenwerking met woningcorporaties en marktpartijen is hiervoor belangrijk.

Samen met gemeente en corporaties in de regio

Wethouder Yusuf Çelik: “De afspraken in de woondeal sluiten aan op ons akkoord ‘Meer voor elkaar’ en ons beleid om voor iedere Tilburg een passende woning te bieden. De Woondeal biedt ruimte hier stevig op in te blijven zetten en vergroot de mogelijkheden dit samen met gemeenten en corporaties in de regio te doen.”

Bouwopgave

Tilburg heeft een minimale bouwopgave tot en met 2026. Dan moeten er 8.055 woningen aan de woningvoorraad zijn toegevoegd. Dit betekent dat we onze ambitie om jaarlijks ten minste 1.500 woningen aan de voorraad toe te voegen moeten ophogen tot gemiddeld 1.611 woningen per jaar. Om dit mogelijk te maken zijn in de woondeal een aantal locaties benoemd als sleutelgebied en kansrijke locatie voor het realiseren van de woonopgave. De sleutelgebieden zijn de Binnenstad, de Spoorzone, de Piushaven, het Kenniskwartier en Stappegoor. De kansrijke locaties zijn: station Reeshof, de verdichting van Noord, West en Zuid en de zogeheten Oostflank. Het overzicht is dynamisch. Dat betekent dat locaties van kansrijk sleutellocatie kunnen worden en dat nieuwe kansrijke locaties aan de lijst kunnen worden toegevoegd om de opgave te realiseren.

Meer informatie in ons Bestuurs Informatie Systeem.