Tilburg Trofee voor Oscar Dusschooten en Rolph Dols 

10 juni 2022
Oscar Dusschooten en Rolph Dols met hun trofeeën.

Op 9 juni 2022 kregen Oscar Dusschooten en Rolph Dols de Tilburg Trofee vanwege hun bijzondere verdiensten als wethouder van Tilburg. Burgemeester Weterings reikte de trofeeën uit ter gelegenheid van het afscheid van beide heren als wethouder.

Oscar Dusschooten

Oscar Dusschooten was wethouder van 2018 tot 2022. Van 2008 tot 2014 zat hij bovendien in de gemeenteraad als lid van de VVD. Hij had als wethouder de portefeuilles Financiën, Dienstverlening en Digitale overheid, Maatschappelijk vastgoed, Wonen en Milieu, Energietransitie gebouwde omgeving en Emissieloos vervoer. Daarnaast was hij wijkwethouder Reeshof. 

Hij heeft in zijn periode als wethouder een forse bijdrage geleverd aan de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Binnen de REKS was hij de inspirator en trekker van het Publiek Ontwikkelbedrijf dat de regio (acht gemeenten en de provincie) gaat oprichten. Vanuit dit bedrijf worden de doelstellingen verwezenlijkt op het gebied van het bouwen van windmolens en zonnevelden. Daarnaast heeft onder zijn wethouderschap de energietransitie een flinke stap voorwaarts gemaakt. Zo is het programma ‘Aan de slag met je huis’ (met daarin bijvoorbeeld ‘Zon op je dak’) tot stand gekomen, waarmee Tilburg op onderdelen voorop loopt in Nederland. Hij heeft er mede voor gezorgd dat financieel kwetsbare huishoudens geholpen worden bij energiebesparing. Oscar Dusschooten heeft verder flink zijn stempel gedrukt op het klimaatfonds, waardoor de gemeente Tilburg goede stappen heeft gezet naar een klimaatneutrale stad. 

Daarnaast heeft hij bijgedragen aan een breed gedragen Woonvisie die in 2021 door de raad is vastgesteld. Ook heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het Convenant Wonen met langjarige afspraken met huurders en corporaties. Verder is onder zijn verantwoordelijkheid een aantal kansrijke locaties aangewezen die benut kunnen worden voor huisvesting van arbeidsmigranten en internationale medewerkers. 

Met Oscar Dusschooten als wethouder Financiën heeft de raad vier Programmabegrotingen en een Tussenbalans vastgesteld. Hij was mede-initiatiefnemer van een structureel financieel overleg van de B5-steden, waardoor zowel de bestuurlijke als ambtelijke samenwerking op dit gebied is verbeterd. In de periode dat Dusschooten wethouder was, is de gemeente Tilburg drie jaar op een rij uitgeroepen tot financieel meest gezonde 100.000+gemeente van Tilburg.

Oscar Dusschooten was een zeer betrokken wijkwethouder voor de Reeshof en was regelmatig in de wijk te vinden om in gesprek te gaan met de bewoners.

Rolph Dols

Rolph Dols was wethouder van 2019 tot 2022. Hij had de portefeuilles Zorg, Welzijn en Gezondheid, Ouderenbeleid, Maatschappelijke participatie, Sport, Evenementen, Emancipatie en Integratie en het project Koningsoord. Daarnaast was hij wijkwethouder van Berkel-Enschot, Biezenmortel, Udenhout, Korvel en Trouwlaan. 

Rolph Dols heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld in het ondersteunen van de organisatoren die tijdens Corona nauwelijks evenementen konden organiseren. Hij heeft zich ingezet voor steunmaatregelen voor organisatoren, zoals behoud van subsidie voor voorbereidingskosten en teruggave van betaalde leges als een evenement niet door kon gaan. Ook heeft hij er mede voor gezorgd dat de vakantiekermis er kwam, in tijden van Corona, vanuit de gedachte dat evenementen bijdragen aan het welzijn van mensen. 

Ook op het gebied van zorg, welzijn en gezondheid is Rolph Dols van toegevoegde waarde geweest. Door het voeren van gesprekken en het maken van goede afspraken met betrokkenen, is de vestiging van een beschermd wonen voorziening (Domus) uiteindelijk gerealiseerd. Dols toonde hart voor de zaak van ouderen en door zijn inzet worden, in samenwerking met de partners, urgentie en ook kansen van de vergrijzing in de breedte serieus genomen.

Rolph Dols heeft zich tijdens corona naast de zorgkant van zijn portefeuille ook gericht op de positieve gezondheidskant. Het zoveel mogelijk faciliteren en ondersteunen van sportverenigingen en organisatoren van (sport)evenementen was hier onderdeel van. In het groot én het klein. Van het binnenhalen van de Special Olympics Nationale Spelen 2024 tot de realisatie van een topsportfonds en het inzetten van sport als middel in de vorm van bijvoorbeeld de Nationale Diabetes Challenge. Hij is mede aanjager geweest van een lokaal sportakkoord en de invulling hiervan door alle partijen. Hij heeft zich onder andere hard gemaakt voor een nieuwe ruimte en geld voor turnvereniging Kunst & Kracht, bijgedragen aan de realisatie van een nieuwe wielerbaan bij Peijnenburg en een semi-openbare atletiekbaan op Stappegoor. Ook wist hij een braakliggend terrein te reserveren waar visvereniging de Ruischvoorn een extra visvijver kan maken. Ook heeft hij gezorgd voor de harmonisering van tarieven voor de gemeentelijke voetbalcomplexen, voor een herziening van de subsidieregeling talentontwikkeling topsport en was hij verantwoordelijk voor het besluit tot het bouwen van twee nieuwe sporthallen voor het KWIIC.

Emancipatie en integratie is een belangrijk thema in Tilburg. Tilburg wil een inclusieve stad zijn waar iedereen er toe doet en mee doet. Rolph Dols heeft er mede voor gezorgd dat inclusie een stevige basis heeft gekregen in het Tilburgse beleid. Onder zijn wethouderschap heeft Tilburg een slavernijmonument opgericht, is het regenboogpad vernieuwd, wordt Tilburg steeds toegankelijker voor mensen met een beperking en is er een stevige basis gelegd om het expertise emancipatiecentrum Feniks voor de toekomst voor Tilburg te behouden.