Woonagenda voor 2020 - 2025

18 mei 2020
Willemsbuiten

(Foto: Wim Hoogveld)

De woonagenda 2020-2025 is een collegevoorstel aan de raad. In de woonagenda staat wat er aan woningen nodig is en wat de gemeente op dat gebied wil realiseren.

Het is belangrijk dat er voor huidige en toekomstige inwoners voldoende te kiezen is op woongebied. Daarom is het van belang dat er een divers aanbod aan woningen is. De gemeente wil ook actief kunnen sturen op deze diversiteit en op de balanstussen de vraag en het aanbod aan woningen. Daarnaast wil de gemeente dat de woningcorporaties genoeg sociale huurwoningen bouwen. Als uitgangspunt bij grote nieuwe projecten geldt de regel: minimaal 20% sociale- en 10% middeldure huurwoningen.

Zelfredzaamheid

De gemeente vindt de zelfredzaamheid van ouderen en inwoners met een zorgvraag belangrijk. Daarom is het zaak om voldoende geschikte woningen en woonvormen in Tilburg te hebben voor deze groep. Ook de duurzaamheidsambities op het gebied van wonen gaan verder dan in 2015. Naast aanpassingen aan de woning om energie te besparen, zijn ook het gebruik van duurzaam opgewekte energie, de voorbereiding op de warmtetransitie en klimaatadaptatie belangrijke thema's in de woonagenda.

Woonvisie

Op basis van de woonagenda maakt de gemeente afspraken met corporaties over het aantal sociale huurwoningen en er wordt gekeken naar nieuwe wooninitiatieven in Tilburg. In gesprekken met partners uit de stad is opgehaald op welke punten de woonvisie uit 2015 niet meer actueel (genoeg) is en welke thema’s opgepakt moeten worden tot 2025. Dit is verwerkt in de woonagenda. In de Woonvisie staat wat de gemeente ziet als de belangrijkste opgaven voor het wonen en welke instrumenten zij daarvoor inzet.

"We willen het tempo van de nieuwbouw hoog houden om iedereen voldoende kansen te bieden op de woningmarkt. Partners in onze stad blijven we dan ook van harte uitnodigen om met initiatieven te komen die bijdragen aan onze ambities uit de woonagenda zoals aantrekkelijk, bestaanszekerheid, zelfredzaam en duurzaam", aldus wethouder Oscar Dusschooten (Wonen): "Op deze manier kunnen we er voor zorgen dat we voldoende plannen hebben om te blijven bouwen aan onze diverse stad. Dit kan zeker ook door het realiseren van betaalbare tijdelijke woningen en woonvormen voor spoedzoekers als flexibele schil op onze woningmarkt."

De woonagenda staat in het Bestuurs Informatie Systeem van de gemeente. In de maand juni is er een informatiebijeenkomst en een debat met de gemeenteraad over de Woonagenda. Op 22 juni neemt de gemeenteraad een besluit over het raadsvoorstel.