Zienswijzen m.e.r. project A58 Tilburg-Breda

07 oktober 2020
De A58 tussen Tilburg en Breda

Op dit moment staan op de A58 tussen Tilburg en Breda dagelijks files. Op basis van verkeersberekeningen is de verwachting dat dit zonder structurele maatregelen ook zo zal blijven.

Het afgelopen jaar is onderzoek gedaan naar de problemen en oplossingsrichtingen voor de A58 tussen Tilburg en Breda. In een intensief participatieproces met weggebruikers, belanghebbenden en omwonenden is het probleem besproken en is gekeken naar mogelijke oplossingen. Als resultaat hiervan zijn kansrijke oplossingen uitgewerkt in drie alternatieven.

Effecten op het milieu in kaart brengen

De volgende stap is om voor deze alternatieven een milieueffectrapport op te stellen. In deze m.e.r. procedure gaat het erom om de effecten op het milieu goed in kaart te brengen. Van donderdag 8 oktober tot en met woensdag 4 november 2020 konden inwoners een zienswijze indienen over het voornemen om een milieueffectrapport op te stellen voor het project A58 Tilburg – Breda. Hiervoor was een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. De documenten over dit project staan op de site a58tilburgbreda.nl onder het kopje projectinformatie. 

Online informatiebijeenkomsten

Op dinsdag 27 en woensdag 28 oktober 2020 worden online informatiebijeenkomsten georganiseerd voor het project A58 Tilburg – Breda. Meer informatie hierover (aanmelden, tijdstip) staat op a58tilburgbreda.nl. Inwoners zijn van harte welkom namens de samenwerkingspartners Ministerie I&W, Provincie Noord-Brabant, RWS, gemeente Breda en Tilburg.