Bbz-tijdelijk

Veel zelfstandig ondernemers zijn financieel getroffen door de coronamaatregelen. De Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) is daarom vanaf 1 oktober 2021 tijdelijk versoepeld (Bbz-tijdelijk).

Einde Bbz-tijdelijk

De versoepeling van de Bbz is gestopt per 1 april 2022. Het is dus niet meer mogelijk een aanvraag te doen voor de Bbz-tijdelijk. U kunt de reguliere Bbz aanvragen indien u na deze periode nog financiële ondersteuning nodig hebt.

Voor algemene informatie verwijzen wij u naar www.krijgikbbz.nl en de website van de rijksoverheid
Voor financiële hulp en meer informatie, bezoek de pagina Ondernemersadvies op deze website

Wijzigingen doorgeven

Voor een aanvraag Bbz-tijdelijk moest u het netto-inkomen doorgeven (en dat van uw partner). Blijkt achteraf dat u toch meer of minder inkomsten had, dan moet u dat doorgeven aan ons. Net als andere wijzigingen in uw situatie (bijvoorbeeld een scheiding of verhuizing). Op basis van de nieuwe gegevens berekenen wij opnieuw de hoogte van de aanvullende uitkering. Daarna wordt een bedrag nabetaald of u moet terugbetalen. Zie ook: "hoe bereken ik het netto-inkomen (en dat van mijn partner)".

Gegevens wijzigen of situatie veranderd?

Ontving u een Bbz-uitkering tijdelijk en is uw situatie gewijzigd gedurende die periode? U bent verhuisd, gestopt met uw bedrijf, uw gezinsinkomen is gewijzigd etc.  Vul dan dit wijzigingsformulier in. Heeft u een partner? Dan logt uw partner ook in met DigiD en geeft u de wijziging samen door

Wilt u een wijziging doorgeven of is uw situatie veranderd?

Vakantie of verblijf buitenland

Indien u langer dan 28 dagen in het buitenland verbleef gedurende de periode dat u recht heeft op Bbz-tijdelijk kan dit mogelijk gevolgen hebben voor de hoogte van en/of recht op Bbz -tijdelijk. Verblijft u langer dan 28 dagen in het buitenland? Geef dit dan door via het wijzigingsformulier.

Verhuisd?

Bent u verhuisd tijdens de periode dat u een uitkering Bbz-tijdelijk ontving? Geef dit dan door via het wijzigingsformulier.

Hoe bereken ik het netto-inkomen (en van mijn partner)?

Voor een uitkering Bbz-tijdelijk moest u per maand invullen hoeveel inkomen u verwacht in de maand(en) waarvoor u een uitkering aanvroeg. Het gaat om uw netto-inkomen, bestaande uit inkomsten uit de onderneming, loon uit loondienst, uitkering en overige inkomsten. Voor Bbz-tijdelijk telt het inkomen van uw partner ook mee. 

Netto inkomsten uit onderneming

Bekijk de folder "hoe bereken je jouw inkomen als zelfstandig ondernemer".

Bereken eerst uw winst. Dit zijn alle omzet/baten uit uw bedrijf verminderd met de zakelijke lasten. U houdt hierbij rekening met gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik. Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten. Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen mag u het bedrag van de winst verminderen met 17% in 2021 en 20% in 2022. Voor een BV gelden andere percentages en maximale bedragen. Kijk voor de actuele tarieven voor de vennootschapsbelasting op de website van de Belastingdienst

Welk inkomen in welke periode?

De werkzaamheden die in een bepaalde maand zijn verricht, worden aan die maand toegerekend. Ook al worden ze later betaald. Voorbeeld: u hebt een factuur van werkzaamheden die in juli zijn verricht en in augustus worden betaald. Dan horen deze inkomsten bij juli, niet augustus.

Als u geen inkomsten uit uw bedrijf heeft, maar u heeft wel kosten gemaakt, dan levert dit een negatief resultaat op. Dit negatieve resultaat mag u niet verrekenen met andere inkomsten.

Nettoloon uit loondienst

Uw nettoloon is uw loon na aftrek van belastingen en premies. Meestal is het nettoloon gelijk aan het bedrag dat maandelijks aan u wordt overgemaakt door uw werkgever. U vindt het nettoloon op uw loonstrook.

Netto uitkering en overige inkomsten

Deze inkomstenbronnen tellen mee (ook van uw partner):

 • WW-uitkering of andere werkloosheidsuitkering
 • Ziektewetuitkering
 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • Andere uitkeringen (bijvoorbeeld een uitkering op basis van de Algemene nabestaandenwet)
 • Overige inkomsten (bijvoorbeeld alimentatie, onderhuur, kostgeld, giften en vrijwilligersinkomsten)

Deze inkomsten telt u niet mee (ook van uw partner):

 • Toeslagen Belastingdienst (bijvoorbeeld huurtoeslag of zorgtoeslag)
 • Kinderbijslag
 • Voorlopige teruggave inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
 • Onkostenvergoeding die u van een werkgever ontvangt
 • Vrijwilligersvergoeding tot 180 euro per maand of 1800 euro per jaar (bedrag daarboven telt wel mee)
 • Eenmalige gift

Uw netto-inkomen wordt netto in mindering gebracht op het voor u geldende netto sociaal minimum. U heeft een inlichtingenplicht. Achteraf controleert de gemeente uw opgegeven netto-inkomen.

Schatting maken, achteraf wijzigingen doorgeven

U heeft een schatting van uw netto-inkomsten doorgegeven bij de aanvraag. Als blijkt dat uw schatting niet correct was, geeft u de werkelijke netto inkomsten achteraf door aan ons. Deze worden verrekend met de uitbetaling van de maand erna (of u moet dit na de laatste maand van uw uitkering terugbetalen). Het is belangrijk dat u ons over alle wijzigingen informeert. Wijzigingen geeft u door via het wijzigingsformulier. Op basis van de wet moet de gemeente een boete opleggen wanneer bewust informatie is achtergehouden. 

Wat is het sociaal minimum vanaf 1 januari 2022?

Voor gehuwden en samenwonenden:
•    beiden van 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.559,58
•    1 van ons 21 tot AOW-leeftijd, 1 van ons AOW-leeftijd € 1.642,54
•    1 van ons 18 tot 21 jaar, 1 van ons 21 tot AOW-leeftijd, met kinderen € 1.361,22
•    1 van ons 18 tot 21 jaar, 1 van ons 21 tot AOW-leeftijd, zonder kinderen € 1.049,30
•    beiden van 18 tot 21 jaar, met kinderen € 850,94
•    beiden van 18 tot 21 jaar, zonder kinderen € 539,02

Voor alleenstaanden of alleenstaande ouders:
•    van 21 tot AOW-leeftijd € 1.091,71
•    van 18 tot 21 jaar € 269,51

Dit zijn de bijstandsnormen per 1 januari 2022 (inclusief vakantiegeld). U heeft alleen recht op een uitkering van de Bbz-tijdelijk als uw (gezamenlijk) netto-inkomen lager is dan het sociaal minimum.
Wanneer sprake is van medebewoning (niet gezinsleden) dan gelden er afwijkende bedragen.