Bekendmakingen onderhandse uitgifte gemeentelijk vastgoed

Op deze pagina vinden inwoners de bekendmakingen onderhandse uitgifte gemeentelijk vastgoed. Klik op het +-teken om de uitgifte te bekijken.

Verkoop Stokhasseltlaan 35

Bekendmaking voornemen tot verkoop Stokhasseltlaan 35 in Tilburg 

publicatiedatum: 24 mei 2022 (reageren binnen 30 dagen)

Gemeente Tilburg (‘de gemeente’) is voornemens te verkopen: 

  • De percelen grond, kadastraal bekend als gemeente Tilburg, met voorlopig kadastrale grenssectie F, nummer 7138 ter grootte van ca. 263 m² en sectie S, nummer 6104 ter grootte van ca. 366 m².
  • Het perceel grond met het zich daarop bevindende woonhuis, ondergrond, erf en tuin en verdere aanhorigheden, Kadastraal bekend als gemeente Tilburg, met als voorlopig kadastraal grens sectie F, nummer 7136 ter grootte van ca. 4,714 m².

De percelen staan plaatselijk bekend als Stokhasseltlaan 35 en omgeving en worden weergegeven op de tekening behorende bij deze bekendmaking.

Motivering

Naar het oordeel van de gemeente is de beoogde koper de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde verkoop. Beoogde koper is eigenaar van de naastgelegen percelen en wenst de percelen te gaan gebruiken om het huidige tuincentrum in omvang uit te breiden en tevens te voorzien in het benodigde aantal parkeerplaatsen voor haar klanten. Met deze uitbreiding wordt een onderneming die bijdraagt aan de Tilburgse economie een mogelijkheid geboden om ook in de toekomst financieel gezond te blijven. 

Vervaltermijn

Als u zich niet kunt verenigen met deze verkoop door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan dient u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatiedatum  kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan vastgoed@tilburg.nl onder vermelding van “Reactie op voornemen tot verkoop Stokhasseltlaan 35 Tilburg”. U dient hiervan tevens binnen de hiervoor genoemde termijn een afschrift te verzenden naar de gemeente t.a.v. Vastgoedbedrijf, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg. 

Indien de gemeente uw gemotiveerde bericht binnen voornoemde reactietermijn heeft ontvangen, zal ze binnen een termijn van 20 kalenderdagen na het sluiten van de reactietermijn uw bericht beoordelen en haar standpunt aan u kenbaar maken. Indien u zich niet kunt verenigen met het standpunt van de gemeente, dan kunt u uiterlijk binnen een termijn van 20 kalenderdagen na dagtekening van het standpunt van de gemeente een kort geding procedure aanhangig maken bij de bevoegde voorzieningenrechter en dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan vastgoed@tilburg.nl te verzenden.

Verkoop bosgrond Reuselpad

Bekendmaking voornemen tot verkoop bosgrond Reuselpad

publicatiedatum: 24 mei 2022 (reageren binnen 20 dagen)

Gemeente Tilburg (‘de gemeente’) is voornemens om een perceel bosgrond, gelegen aan het Reuselpad 15 te Tilburg, kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie AA, nummer 349 te verkopen. Naar het oordeel van de gemeente is de beoogde koper de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde verkoop.

Motivering

De motivering voor de gemeente om deze locatie onderhands aan de koper te verkopen, ligt in het feit dat het bosperceel aansluit op de strook bosgrond die reeds in eigendom is van de koper. Door de samenvoeging van de twee percelen kan het initiatief  van koper doorgang vinden en een positieve bijdrage leveren aan het doel van het Stadsbos013. Het plan is in nauwe samenwerking met de projectgroep van het Stadsbos013 ontwikkeld, het voldoet aan de doelstellingen van het Stadsbos013 en past binnen de (concept) spelregels die zijn opgesteld om dit soort initiatieven in het Stadsbos013 mogelijk te maken.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met deze verkoop door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan kunt u uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatiedatum een kort geding procedure aanhangig maken bij de bevoegde voorzieningenrechter en dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan vastgoed@tilburg.nl te verzenden.

De gemeente Tilburg geeft hiermee uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad in het 'Didam'-arrest van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). Meer informatie of vragen? Stel ze per e-mail via vastgoed@tilburg.nl.