Concept ontwerp bestemmingsplan Tilburg, parapluplan waterberging en grondwaterbescherming (termijn gesloten)

Ter inzage voor reacties van 6 januari 2023 tot en met 17 februari 2023. (termijn gesloten)

Plangebied en doel (termijn gesloten)

Het plangebied beslaat het hele ambtsgebied van Tilburg. Het parapluplan bevat regels voor de aanleg van waterberging en regels voor activiteiten in gebieden waar het grondwater beschermd moet worden. Hierna wordt per onderwerp kort uitgelegd wat het doel is van het paraplubestemmingsplan.

Meer informatie

Waterberging

Op 14 november 2019 is het Programma Water en Riolering 2020 - 2023 (PWR) vastgesteld door de gemeenteraad. Eén van de doelstellingen in het PWR is om het water- en rioleringssysteem toekomstbestendig te maken. In dat verband is een regenwateropgave geïntroduceerd voor vervanging van verhard oppervlak en hanteren we nieuwe ondergrenzen bij toename van het verhard oppervlak. De regenwateropgave verplicht tot het aanbrengen van regenwaterberging bij vervanging en toename van verhard oppervlak.

Om de regenwateropgave juridisch te verankeren is gekozen voor een paraplubestemmingsplan. Op deze manier kunnen de regels worden 'toegevoegd' aan de vigerende bestemmingsplannen. Bij toetsing van bouwplannen aan vigerende bestemmingsplannen moeten ook de regels uit het paraplubestemmingsplan in acht worden genomen en op die manier kan de regenwaterbergingsopgave voor heel de gemeente Tilburg worden ingevoerd.

Grondwaterbescherming

De provincie Noord-Brabant heeft de verantwoordelijkheid om de grondwaterwinning te beschermen. Het uitgangspunt is dat activiteiten in de fysieke leefomgeving niet mogen leiden tot verhoogde risico's voor de winning van water voor huidige of toekomstige menselijke consumptie. De provincie beschermt de kwaliteit van het grondwater door middel van regels in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. Met die Interim omgevingsverordening (IOV) zijn de Verordening ruimte en de Provinciale Milieuverordening geïntegreerd. Alle regels die gelden voor activiteiten in de fysieke leefomgeving staan nu bij elkaar in één document.

In de IOV worden waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones aangewezen en rechtstreeks werkende regels gesteld aan activiteiten in die gebieden. Daarnaast bevat de IOV instructieregels aan gemeenten: bestemmingsplannen die betrekking hebben op de genoemde gebieden strekken mede tot bescherming van het grondwater. Met het voorliggende paraplubestemmingsplan worden de instructieregels vertaald en juridisch verankerd.

Digitaal plan

Concept ontwerpplan (termijn gesloten)

Het digitale concept-ontwerpplan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien en ligt in papieren vorm van 6 januari tot en met 17 februari 2023 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Reageren kan online.

Reageren kan online

Reactie indienen (termijn gesloten)

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen zijn reactie over het ontwerp digitaal indienen via de knop 'Reactie indienen'.

U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van 'Reactie concept bestemmingsplan Tilburg, parapluplan waterberging en grondwaterbescherming':

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 013 542 92 88.

Inspraakreactie indienen (termijn gesloten)

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar inspraakreactie aangaande het concept-ontwerpplan indienen via de knop hiernaast. U kunt uw inspraakreactie ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van 'inspraakreactie concept-ontwerpbestemmingsplan Tilburg, parapluplan waterberging en grondwaterbescherming':

College van burgemeester en wethouders
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Vervolg procedure

Zodra de termijn van de tervisielegging van het concept-ontwerpbestemmingsplan voorbij is, worden de reacties verwerkt. Deze worden meegenomen in het kader van de omgevingsdialoog. Afhankelijk van de aard en omvang van de reacties zal worden bepaald op welke wijze de reacties worden beantwoord en of er nog een vervolg wordt gegeven aan de omgevingsdialoog. Het college zal bij het besluit over het ontwerpbestemmingsplan tevens een besluit nemen over de ingebrachte inspraakreacties.

Meer informatie

Voor meer informatie over het concept-ontwerpbestemmingsplan ‘Tilburg, parapluplan waterberging en grondwaterbescherming’ kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 013 542 92 88 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.