Ontwerp bestemmingsplan UdenStappegoor 2013, 7e herziening (Poort van Stappegoor) (termijn gesloten)

Ter inzage voor zienswijzen van 11 augustus 2022 tot en met 12 september 2022. (termijn gesloten)

Plangebied

Het plangebied omvat gebied gelegen tussen de Ringbaan-Zuid in het noorden, de Morvanstraat in het oosten, de Apennijnenweg in het zuiden en de Stappegoorweg in het westen.

Doel

Het plan is gericht op het realiseren van 206 appartementen. Er komt een parkeerkelder die ruimte biedt voor het parkeren van de bewoners. Een deel van het gebied wordt ingericht als een openbaar toegankelijk park/tuin.

Digitaal plan

Bekijk het digitale plan

Ontwerpplan (termijn gesloten)

De planprocedure is gestart. Het digitale ontwerpplan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien en ligt in papieren vorm van 1 augustus 2022 tot en met 12 september 2022 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Reageren kan online.

Reageren kan online

Zienswijze indienen

Zienswijzen indienen (termijn gesloten)

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze aangaande het ontwerp indienen via de knop hiernaast. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Stappegoor 2013, 7e herziening (Poort van Stappegoor)':

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 013 542 80 37.

Zienswijzen ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder (termijn gesloten)

Voor het plan is tevens een ontheffing inzake hogere grenswaarden, als bedoeld in de Wet geluidhinder, noodzakelijk. Het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ligt eveneens gedurende de genoemde termijn ter inzage.
Belanghebbenden kunnen, gedurende de genoemde termijn, schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder indienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, afdeling Ruimte, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van "Zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden". Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. 

Vervolgprocedure

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt een voorstel gedaan tot vaststelling van het plan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Hebt u zienswijzen ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Vervolgens komt het plan nogmaals ter inzage te liggen, maar dan als (eventueel gewijzigd) vastgesteld plan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het ontwerpplan, hebben dan nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan Stappegoor 2013, 7e herziening (Poort van Stappegoor) kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 013 542 80 37 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.