Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012, 16e herziening (Recreatiepark Duinhoeve) (termijn gesloten)

Ter inzage voor zienswijzen van 1 augustus 2022 tot en met 12 september 2022. (termijn gesloten)

Plangebied

Het plangebied omvat de percelen kadastraal bekend Udenhout sectie B, nummers 2691, 2692, 2693, 2694,
2695, 2566, 2567, 2568, 2658, 2805, 2803 (ged.), 2807, 2873, 2899 en 2900 (ged.), plaatselijk bekend Oude Bosschebaan 4 te Udenhout. 

Daarnaast zijn diverse omliggende percelen in het plangebied betrokken. Het betreft de percelen kadastraal bekend gemeente Udenhout sectie A, nummers 1085, 1086, 1087, 1088 (ged.), 1089 (ged.), 1097 (ged.), 1215 (ged.) en 1216 en sectie B, nummers 2804 (ged.), 2695 (ged.), 2805, 2803 (ged.), 3393 (ged.), 3394 (ged.), 2638 (ged.), 2645 (ged.), 2928 (ged.), 2644 (ged.), 2648 (ged.) en 2927 (ged.). Deze percelen zijn ofwel bestemd voor verkeersdoeleinden ofwel voor agrarische doeleinden.  

Doel

Het plan is gericht op uitbreiding van Recreatiepark Duinhoeve. 

Digitaal plan

Ontwerpplan (termijn gesloten)

De planprocedure is gestart. Het digitale ontwerpplan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien en ligt in papieren vorm van 1 augustus 2022 tot en met 12 september 2022 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Reageren kan online.

Reageren kan online

Zienswijzen indienen (termijn gesloten)

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar  zienswijze aangaande het ontwerp indienen via de knop hiernaast. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012, 16e herziening (Recreatiepark Duinhoeve)':

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 013 542 92 88.

Vervolgprocedure

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt een voorstel gedaan tot vaststelling van het plan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Hebt u zienswijzen ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Vervolgens komt het plan nogmaals ter inzage te liggen, maar dan als (eventueel gewijzigd) vastgesteld plan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het ontwerpplan, hebben dan nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012, 16e herziening (Recreatiepark Duinhoeve) kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 013 542 92 88 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.