Start procedure milieueffectrapportage bedrijventerrein Wijkevoort (termijn gesloten)

Notitie reikwijdte en detailniveau ter inzage voor zienswijzen van 10 april tot en met 22 mei 2017.

Plangebied

Bedrijventerrein Wijkevoort is een nieuw bedrijventerrein ten zuidwesten van Tilburg. Het terrein wordt ontwikkeld tot een Modern Industrieel Logistiek Cluster, waarbij bedrijven en natuur in evenwicht met elkaar zijn.

Doel

Tilburg is samen met Waalwijk een logistieke topregio in Nederland en Europa. Op dit moment is er in Tilburg/Waalwijk veel vraag naar (zeer) grootschalige kavels, terwijl het concrete aanbod beperkt is. Regionaal is afgesproken om in Tilburg op de locatie Wijkevoort ruimte te bieden aan grootschalige logistieke activiteiten waardoor bestaande en nieuwe bedrijven betere ontwikkel- en groeimogelijkheden krijgen. Het doel hiervan is groei van de Tilburgse en regionale economie en meer werkgelegenheid.

Procedure milieueffectrapportage

Voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Wijkevoort is een nieuw bestemmingsplan nodig. Bij het maken van het bestemmingsplan is het nodig om een Milieueffectrapport (MER) op te stellen. Dit rapport brengt de milieugevolgen van de ontwikkeling in beeld en helpt bij het maken van afwegingen. Een procedure milieueffectrapportage (m.e.r.-procedure) start met het vrijgeven van een concept notitie reikwijdte en detailniveau. Deze notitie geeft de kaders voor het op te stellen MER weer. Iedereen kan een zienswijze indienen op de concept notitie en aangeven wat er volgens hem of haar zeker moet worden onderzocht. Ook andere overheden, instanties en belangenorganisaties wordt om advies gevraagd. De landelijke commissie m.e.r. wordt in een later stadium om advies gevraagd.

Downloaden conceptnotitie reikwijdte en detailniveau (termijn gesloten)

De conceptnotitie reikwijdte en detailniveau ligt van 10 april tot en met 22 mei ter inzage.

U kunt de concept notitie hieronder downloaden:

Reageren kan online

Zienswijzen (termijn gesloten)

Iedereen kan mondeling, schriftelijk of elektronisch reageren op de conceptnotitie. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeente Tilburg, afdeling Ruimte, o.v.v. 'Zienswijze conceptnotitie bedrijventerrein Wijkevoort', Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg.

In deze fase van de procedure is het alleen mogelijk te reageren op de inhoud van de concept notitie en aan te geven wat u denkt dat moet worden onderzocht in het milieueffectrapport.

U kunt uw zienswijze ook elektronisch indienen.

U kunt ook mondeling reageren. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 013-542 89 89.

Vervolg procedure

Na afloop van de termijn zal het college een besluit nemen over de ingekomen zienswijzen en een definitieve notitie reikwijdte en detailniveau vaststellen. Indien u een zienswijze hebt ingediend, ontvangt u schriftelijk bericht over het collegebesluit.

Meer informatie

Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van de gemeente, bereikbaar via telefoonnummer 013-542 89 89 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.