Ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Spinder 2017, partiele herziening (termijn gesloten)

Ter inzage voor zienswijzen van 13 februari 2023 tot en met 27 maart 2023 (termijn gesloten).

Plangebied

Het plangebied omvat locatie de Spinder.

Doel

Het plan is gericht op het uitsluiten van de vestiging en uitbreiding van mestbewerkingsbedrijven en mestbewerkingsinstallaties.

Digitaal plan

Plan (termijn gesloten)

De planprocedure is gestart. Het digitale ontwerpplan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien en ligt in papieren vorm van 13 februari 2023 tot en met 27 maart 2023 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Reageren kan online.

Reageren kan online

Zienswijzen indienen (termijn gesloten)

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze aangaande het ontwerp indienen via de knop hiernaast. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Spinder 2017, partiele herziening':

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer
06 - 31 13 63 48.

Vervolgprocedure (termijn gesloten)

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt een voorstel gedaan tot vaststelling van het plan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Hebt u zienswijzen ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Vervolgens komt het plan nogmaals ter inzage te liggen, maar dan als (eventueel gewijzigd) vastgesteld plan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het ontwerpplan, hebben dan nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan Bedrijventerrein Spinder 2017, partiele herziening kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 06 - 31 13 63 48 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.