Ontwerp bestemmingsplan bedrijventerrein Vossenberg 2008, 9e herziening (Dongeseweg 75)

Ter inzage voor zienswijzen van 27 juni 2022 tot en met 8 augustus 2022.

Plangebied

Het plangebied omvat het perceel Dongenseweg 75 te Tilburg, kadastraal bekend Tilburg, sectie F, nr. 4401.

Doel

Het plan is gericht op het realiseren van de bestemming Wonen-Buitengebied ter plaatse van de legaal aanwezige, bestaande woning.

Ontwerpplan

De planprocedure is gestart. Het digitale ontwerpplan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien en ligt in papieren vorm van 27 juni 2022 tot en met 8 augustus 2022 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Reageren kan online.

Reageren kan online
Zienswijze  indienen

Zienswijzen indienen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar  zienswijze aangaande het ontwerp indienen via de knop hiernaast. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Buitengebied De Uiterste Stuiver 2010, 4e herziening (Vierbundersweg 64)':

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 013 542 93 54.

Zienswijzen herbegrenzing NNB

Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ligt het voornemen om Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant te verzoeken om herbegrenzing van het werkingsgebied Natuur Netwerk Brabant (NNB) in het plangebied ter inzage voor zienswijzen. Voorstel is om een beperkt deel van het perceel buiten het NNB te brengen. Dit betreft het deel van het perceel dat de bestemming Wonen-Buitengebied krijgt.

Vervolgprocedure

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt een voorstel gedaan tot vaststelling van het plan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Hebt u zienswijzen ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Vervolgens komt het plan nogmaals ter inzage te liggen, maar dan als (eventueel gewijzigd) vastgesteld plan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het ontwerpplan, hebben dan nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan Bedrijventerrein Vossenberg 2008, 9e herziening (Dongenseweg 75) kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 013 542 93 54 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.