Ontwerp bestemmingsplan Biezenmortelsestraat 8 Biezenmortel, 3e herziening (termijn gesloten)

Ter inzage voor zienswijzen van 19 september tot en met 31 oktober 2022.

Plangebied

Het plangebied omvat een bestaand recreatiebedrijf met langgevelboerderij c.q. bedrijfswoning, een minicamping, 8 logieskamers in de bedrijfswoning, een boerderijwinkel, ondersteunende horeca waarbij hobbymatig schapen worden gehouden. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Biezenmortsestraat in het noorden en eigen weilanden/percelen in het oosten, het zuiden en het westen. Tennoorden/noord/oosten van het recreatiebedrijf liggen een aantal burgerwoningen en ten (zuid)westen liggen een tweetal agrarische bedrijven (boom- en plantenkwekerij). Een kleine twee kilometer ten noordwesten van het bedrijf ligt het natuurgebied De Loonse en Drunense Duinen.

Doel

Het doel van het plan betreft het splitsen van de cultuurhistorisch waardevolle langgevelboerderij in deels een bedrijfswoning ten behoeve van het recreatiebedrijf en deels een burgerwoning. Ook zal er een tijdelijke mantelzorgwoning in de langgevelboerderij worden gerealiseerd. Verder zullen de 8 logieskamers die zich thans in de langgevelboerderij bevinden verplaatst worden naar het bedrijfsgebouw ten zuiden van de langgevelboerderij. Verder is verzocht om de planologische mogelijkheid om de nog niet gerealiseerde recreatiewoningen (5) te schrappen en hiervoor in de plaats 12 Bed and Breakfastkamers te mogen realiseren in het bedrijfsgebouw ten zuiden van de langgevelboerderij. Hierdoor komt het nieuw te realiseren aantal Bed and Breakfastkamers op maximaal 20.

Digitaal plan

Ontwerpplan (termijn gesloten)

De planprocedure is gestart. Het digitale ontwerpplan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien en ligt in papieren vorm van maandag 19 september 2022 tot en met maandag 31 oktober ter inzage in de Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Reageren kan online.

Reageren kan online

Zienswijzen indienen (termijn gesloten)

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar  zienswijze aangaande het ontwerp indienen via de knop hiernaast. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp bestemmingsplan ‘Biezenmortelsestraat 8 Biezenmortel, 3e herziening '

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer +31 6 31 13 63 48.

Vervolgprocedure

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt een voorstel gedaan tot vaststelling van het plan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Hebt u zienswijzen ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Vervolgens komt het plan nogmaals ter inzage te liggen, maar dan als (eventueel gewijzigd) vastgesteld plan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het ontwerpplan, hebben dan nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan Biezenmortelsestraat 8 Biezenmortel, 3e herziening kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 06 31 13 63 48 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.