Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied De Uiterste Stuiver 2010, 4e herziening (Vierbundersweg 64) (termijn gesloten)

Ter inzage voor zienswijzen van 27 juni 2022 tot en met 8 augustus 2022. (termijn gesloten)

Plangebied

Het plangebied omvat het perceel Vierbundersweg 64 te Tilburg, kadastraal bekend Tilburg, sectie AG, nr. 335, en wordt globaal begrensd door de Vierbundersweg/ gemeentegrens met Dongen in het noorden en agrarisch gebied aan de oost-, zuid- en westzijde.

Doel

Het plan is gericht op een beperkte uitbreiding van het agrarische bouwblok, van ca. 0,8 ha tot iets minder dan 1,5 ha.

Digitaal plan

Bekijk het digitale plan

Ontwerpplan (termijn gesloten)

De planprocedure is gestart. Het digitale ontwerpplan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien en ligt in papieren vorm van 27 juni 2022 tot en met 8 augustus 2022 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Reageren kan online.

Reageren kan online

Zienswijze indienen

Zienswijzen indienen (termijn gesloten)

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar  zienswijze aangaande het ontwerp indienen via de knop hiernaast. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Buitengebied De Uiterste Stuiver 2010, 4e herziening (Vierbundersweg 64)':

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 013 542 93 54.

Vervolgprocedure

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt een voorstel gedaan tot vaststelling van het plan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Hebt u zienswijzen ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Vervolgens komt het plan nogmaals ter inzage te liggen, maar dan als (eventueel gewijzigd) vastgesteld plan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het ontwerpplan, hebben dan nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan Buitengebied De Uiterste Stuiver 2010, 4e herziening (Vierbundersweg 64) kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer
013 542 93 54 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.