Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012, 18e herziening (Waalwijkseweg 10A)

Ter inzage voor zienswijzen van 22 november 2021 tot en met 3 januari 2022.

Plangebied en doel

Het plangebied omvat het agrarische bedrijfsperceel aan Waalwijkseweg 10A te Udenhout. Het plan is gericht op het beëindigen van de intensieve veehouderij (varkenshouderij) ter plaatse, op het bouwen van drie nieuwe woningen en op het behoud van een bestaande loods.

Ontwerpplan

De planprocedure is gestart. Het digitale ontwerpplan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien en ligt in papieren vorm van 22 november 2021 tot en met 3 januari 2022 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Reageren kan online.

Reageren kan online
Zienswijze  indienen

Zienswijzen indienen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar  zienswijze aangaande het ontwerp indienen via de knop hiernaast. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van 'Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012, 18e herziening (Waalwijkseweg 10A)':

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 013 - 542 93 54.

Vervolgprocedure

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt een voorstel gedaan tot vaststelling van het plan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Hebt u zienswijzen ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Vervolgens komt het plan nogmaals ter inzage te liggen, maar dan als (eventueel gewijzigd) vastgesteld plan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het ontwerpplan, hebben dan nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012, 18e herziening (Waalwijkseweg 10A) kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 013-5429354 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.