Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Haaren, 4e herziening (Winkelstr. 17 - Gommelstr. 12) (termijn gesloten)

Ter inzage voor zienswijzen van 20 december 2021 tot en met 31 januari 2022.

Plangebied (termijn gesloten)

Het plangebied omvat de agrarische bouwvlakken aan Winkelsestraat 17 en Gommelsestraat 12 te Biezenmortel.

Doel

Het plan is gericht op het verwijderen van de aanduiding ‘intensieve veehouderij’ van de beide agrarische bouwblokken, alsmede op het op beperkte schaal mogelijk maken van huisvesting van seizoensarbeiders op beide adressen (maximaal 3 per adres) en het realiseren van een kas aan Gommelsestraat 12 en een plattelandswoning aan Winkelsestraat 17 (door middel van boerderijsplitsing).

Digitaal plan

Ontwerpplan (termijn gesloten)

De planprocedure is gestart. Het digitale ontwerpplan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien en ligt in papieren vorm van 20 december 2021 tot en met 31 januari 2022 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Reageren kan online.

Reageren kan online

Zienswijzen indienen (termijn gesloten)

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar  zienswijze aangaande het ontwerp indienen via de knop hiernaast. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van 'Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Haaren, 4e herziening (Winkelsestr.17-Gommelsestr.12)':

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 013 542 93 54.

Vervolgprocedure

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt een voorstel gedaan tot vaststelling van het plan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Hebt u zienswijzen ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Vervolgens komt het plan nogmaals ter inzage te liggen, maar dan als (eventueel gewijzigd) vastgesteld plan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend over het ontwerpplan, hebben dan nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan Buitengebied Haaren, 4e herziening (Winkelsestr.17-Gommelsestr.12) kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 013 542 93 54 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.