Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Zuidwest, 6e herziening (Gilzerbaan 200) (termijn gesloten)

Ter inzage voor zienswijzen van 3 oktober tot en met 21 november. (termijn gesloten)

Plangebied

Het plangebied omvat het gehele perceel aan de Gilzerbaan 200 te Tilburg.

Doel

Het ontwerpplan is gericht op een herinrichting van de verschillende functies op het perceel. Op het perceel ligt nu aan de voorzijde een woonbestemming en op de achterzijde de bestemming 'bos' met nadere aanduiding caravanstalling. De idee is dat de bestemmingen op het perceel in lijn worden gebracht met de functies die op het perceel gelden volgens de Interim omgevingsverordening van de provincie. Een deel van de voorzijde van het perceel is nu aangewezen als Natuur Netwerk Brabant, maar heeft in het geldende bestemmingsplan de bestemming Wonen. Door de wisseling van functies wordt recht gedaan aan de verdere ontwikkeling van het Natuur Netwerk Brabant. De aanduiding 'caravanstalling' komt te vervallen. De bouwmogelijkheden binnen de woonbestemming worden in lijn gebracht met de huidige Tilburgse plansystematiek. Er wordt daarnaast ruimte geboden voor het realiseren van een paardenstal t.b.v. recreatief medegebruik (120 m²).

Digitaal plan

Bekijk het digitale plan

Plan (termijn gesloten)

De planprocedure is gestart. Het digitale ontwerpplan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien en ligt in papieren vorm van 3 oktober 2022 tot en met 21 november 2022 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Reageren kan online.

Reageren kan online

Zienswijze indienen

Zienswijzen indienen (termijn gesloten)

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar  zienswijze aangaande het ontwerp indienen via de knop hiernaast. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Zuidwest, 6e herziening (Gilzerbaan 200)':

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 013 - 542 80 37.

Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning (termijn gesloten)

Vanwege gecoördineerde besluitvorming ligt gedurende de genoemde termijn naast het ontwerpplan ook reeds de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage. Zienswijzen aangaande de ontwerp-omgevingsvergunning kunnen door eenieder worden ingediend, gedurende de genoemde termijn. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg, onder vermelding van "Zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning". Voor het indienen van uw mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. Ook is het mogelijk om via deze pagina uw zienswijze elektronisch in te dienen.

Vervolgprocedure

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt een voorstel gedaan tot vaststelling van het plan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Hebt u zienswijzen ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Vervolgens komt het plan nogmaals ter inzage te liggen, maar dan als (eventueel gewijzigd) vastgesteld plan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend over het ontwerpplan, hebben dan nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan Buitengebied Zuidwest, 6e herziening (Gilzerbaan 200) kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 013 - 542 80 37 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.