Ontwerp bestemmingsplan Centrum Zuid 2008, 6e herziening (Koningswei) (termijn gesloten)

Ter inzage voor zienswijzen van 4 juli 2022 tot en met 15 augustus 2022. (termijn gesloten)

Plangebied

Het plangebied omvat de woningen, winkels en overige voorzieningen gelegen aan en nabij het Koningsplein en omvat de percelen kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie M, nummers 9914, 10757, 10401, 10402, 10207, 10756 en 10399.

Doel

Het plan is gericht op de realisatie van circa 367 woningen, circa 1600 m2 maatschappelijke doeleinden (gastenhuis) en circa 500 m2 horeca en dienstverlening aan het Koningsplein / Piusstraat (Koningswei) in Tilburg.

Digitaal plan

Bekijk het digitale plan

Ontwerpplan (termijn gesloten)

De planprocedure is gestart. Het digitale ontwerpplan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien en ligt in papieren vorm van 4 juli 2022 tot en met 15 augustus 2022 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Reageren kan online.

Reageren kan online

Zienswijze indienen

Zienswijzen indienen (termijn gesloten)

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar  zienswijze aangaande het ontwerp indienen via de knop hiernaast. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van 'Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Centrum Zuid 2008, 6e herziening (Koningswei)':

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 013 542 91 47.

Zienswijzen ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder (termijn gesloten)

Voor het plan is tevens een ontheffing inzake hogere grenswaarden, als bedoeld in de Wet geluidhinder, noodzakelijk. Het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ligt eveneens gedurende de genoemde termijn ter inzage. Belanghebbenden kunnen, gedurende de genoemde termijn, schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder indienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, afdeling Ruimte, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van 'Zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden'. Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. Ook is het mogelijk om uw zienswijze elektronisch in te dienen.

Vervolgprocedure

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt een voorstel gedaan tot vaststelling van het plan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Hebt u zienswijzen ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Vervolgens komt het plan nogmaals ter inzage te liggen, maar dan als (eventueel gewijzigd) vastgesteld plan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend over het ontwerpplan, hebben dan nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan Centrum Zuid 2008, 6e herziening (Koningswei) kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 013 542 91 47 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.