Ontwerp bestemmingsplan Goirkestraat beschermd stadsgezicht 2012, 2e herz. (Goirkestraat 176) (termijn gesloten)

Ter inzage voor zienswijzen van 4 juli 2022 tot en met 15 augustus 2022. (termijn gesloten)

Plangebied

Het plangebied omvat de locatie Goirkestraat 176 te Tilburg. Het plangebied van het bestemmingsplan omvat daarnaast ook de bestaande en te handhaven panden aan de Goirkestraat 174, Goirkestraat 178 en Wilhelminapark 117. Deze panden worden meegenomen in het plan, omdat de parkeeroplossing voor de totale ontwikkeling op het binnenterrein wordt opgelost.

Doel

Op de locatie komt een woon-zorgcomplex. Binnen dit woon-zorgcomplex zijn achttien onzelfstandige wooneenheden voorzien. In het complex komt ook één bovenwoning. Verder worden er op het terrein drie (grondgebonden) woningen gebouwd en zal een bestaand gebouw (voormalig tandtechnisch gebouw) verbouwd worden naar twee appartementen. Het parkeren vindt op eigen terrein plaats.

Digitaal plan

Ontwerpplan (termijn gesloten)

De planprocedure is gestart. Het digitale ontwerpplan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien en ligt in papieren vorm van 4 juli 2022 tot en met 15 augustus 2022 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Reageren kan online.

Reageren kan online

Zienswijzen indienen (termijn gesloten)

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar  zienswijze aangaande het ontwerp indienen via de knop hiernaast. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Goirkestraat beschermd stadsgezicht 2012, 2e herz. (Goirkestraat 176)':

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 013 542 80 37.

Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning (termijn gesloten)

Vanwege gecoördineerde besluitvorming ligt gedurende de genoemde termijn naast het ontwerpplan ook reeds de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage. Zienswijzen aangaande de ontwerp-omgevingsvergunning kunnen door eenieder worden ingediend, gedurende de genoemde termijn. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg, onder vermelding van "Zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning". Voor het indienen van uw mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. Ook is het mogelijk om via deze pagina uw zienswijze elektronisch in te dienen.

Vervolgprocedure

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt een voorstel gedaan tot vaststelling van het plan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Hebt u zienswijzen ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Vervolgens komt het plan nogmaals ter inzage te liggen, maar dan als (eventueel gewijzigd) vastgesteld plan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend over het ontwerpplan, hebben dan nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan Goirkestraat beschermd stadsgezicht 2012, 2e herz. (Goirkestraat 176) kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 013 542 80 37 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.