Ontwerp bestemmingsplan Heikant 2007, 8e herziening (Lijnsheike 8) (termijn gesloten)

Ter inzage voor zienswijzen van 27 december 2021 tot en met 7 februari 2022.

Plangebied (termijn gesloten)

Het plangebied omvat het perceel kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie T, nummer 828, plaatselijk bekend als Lijnsheike 8 - 8a. 

Doel

Het plan is gericht op  het realiseren van 5 grondgebonden woningen en in totaal 54 appartementen.

Digitaal plan

Bekijk het digitale plan

Ontwerpplan (termijn gesloten)

De planprocedure is gestart. Het digitale ontwerpplan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien en ligt in papieren vorm van 27 december 2021 tot en met 7 februari 2022 ter inzage in Stadskantoor 6, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Reageren kan online.

Reageren kan online

Zienswijze indienen

Zienswijzen indienen (termijn gesloten)

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar  zienswijze aangaande het ontwerp indienen via de knop hiernaast. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van 'Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Heikant 2007, 8e herziening (Lijnsheike 8)':

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 013 542 94 33.

Vervolgprocedure

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt een voorstel gedaan tot vaststelling van het plan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Hebt u zienswijzen ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Vervolgens komt het plan nogmaals ter inzage te liggen, maar dan als (eventueel gewijzigd) vastgesteld plan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend over het ontwerpplan, hebben dan nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan Heikant 2007, 8e herziening (Lijnsheike 8) kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 013 542 94 33 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.