Ontwerp bestemmingsplan Oude Stad Zuidwest 2016, 6e herziening (Sint Annastraat 20) (termijn gesloten)

Ter inzage voor zienswijzen van maandag 25 april tot en met dinsdag 7 juni.

Plangebied

Het plangebied omvat de percelen kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie P, nummer 7764, 8496, 8494, 8495, 8497 en 8493 (ged.), plaatselijk bekend als Sint Annastraat 20 te Tilburg.

Doel

Het plan is gericht op de bouw van tien grondgebonden woningen, twee appartementen en twee kantoorruimten voor maatschappelijke doeleinden.

Digitaal plan

Bekijk het digitale plan

Plan (termijn gesloten)

Tevens ligt een papieren versie van de stukken ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond. Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en dinsdag en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur. Hebt u vragen over het plan, maak dan een afspraak via www.tilburg.nl of bel 14 013.

Reageren kan online
Zienswijze  indienen

Zienswijzen indienen (termijn gesloten)

Een ieder kan, gedurende de genoemde termijn, schriftelijk dan wel mondeling zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerp kenbaar maken bij de gemeenteraad. De raad zal bij vaststelling van het plan tevens een besluit nemen op de ingebrachte zienswijzen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad, postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Oude Stad Zuidwest 2016, 6e herziening (Sint Annastraat 20)”. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, Roxanne Bleijenberg - Platel, via telefoonnummer 013 542 92 88. Ook is het mogelijk om via deze pagina uw zienswijze in te dienen.

Zienswijzen ontwerp-omgevingsvergunning (termijn gesloten)

Vanwege gecoördineerde besluitvorming ligt gedurende de genoemde termijn naast het ontwerpplan ook de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage. De ontwerp-omgevingsvergunning en de tekeningen zijn te bekijken en/of te downloaden op de pagina omgevingsvergunningen ter inzage op deze site.

Zienswijzen aangaande de ontwerp-omgevingsvergunning kunnen door eenieder worden ingediend, gedurende de genoemde termijn. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg, onder vermelding van "zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning" en de projectlocatie. Voor het indienen van uw mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. Ook is het mogelijk om via deze pagina uw zienswijze elektronisch in te dienen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, bereikbaar via telefoonnummer 013 542 92 88 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.