Ontwerp bestemmingsplan Piushavengebied 2009, 6e herziening (Fabriekskwartier verbrede reikwijdte)

Ter inzage voor zienswijzen van 20 februari 2023 tot en met 3 april 2023.

Plangebied

Het plangebied omvat het gebied Fabriekskwartier dat wordt begrensd door de Fatimastraat, Wethouder Baggermanlaan, Havendijk en Hoevenseweg te Tilburg.

Doel

Het plan is gericht op de bouw van circa 475 woningen.

Digitaal plan

Ontwerpplan

De planprocedure is gestart. Het digitale ontwerpplan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien en ligt in papieren vorm van 20 februari 2023 tot en met 3 april 2023 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Reageren kan online.

Reageren kan online

Zienswijzen indienen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar  zienswijze aangaande het ontwerp indienen via de knop hiernaast. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Piushavengebied 2009, 6e herziening (Fabriekskwartier verbrede reikwijdte)':

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer
013 - 542 91 47.

Zienswijzen ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Voor het plan is tevens een ontheffing inzake hogere grenswaarden, als bedoeld in de Wet geluidhinder, noodzakelijk. Het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ligt eveneens gedurende de genoemde termijn ter inzage. Belanghebbenden kunnen, gedurende de genoemde termijn, schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder indienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, afdeling Ruimte, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van "Zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden". Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. Ook is het mogelijk om via deze pagina uw zienswijze elektronisch in te dienen.

Inspraakreacties beleidsregels

Naast het bestemmingsplan worden de beleidsregels Fabriekskwartier ter inzage gelegd. De beleidsregels zijn een nadere invulling van de regels in het bestemmingsplan. U kunt gedurende de termijn schriftelijk een inspraakreactie indienen op de beleidsregels. Uw inspraakrectie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, afdeling Ruimte, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van 'inspraakreactie beleidsregels Fabriekskwartier'.

Vervolgprocedure

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt een voorstel gedaan tot vaststelling van het bestemmingsplan door de raad. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Hebt u zienswijzen ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Vervolgens komt het plan nogmaals ter inzage te liggen, maar dan als (eventueel gewijzigd) vastgesteld plan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het ontwerpplan, hebben dan nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beleidsregels worden vastgesteld door het college. De inspraakreacties worden meegenomen bij het voorstel tot vaststelling van de beleidsregels.

Meer informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan Piushavengebied 2009, 6e herziening (Fabriekskwartier verbrede reikwijdte) kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 013 - 542 91 47 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.