Ontwerp bestemmingsplan recropassage Spinder (termijn gesloten)

Ter inzage voor zienswijzen van 27 maart 2023 tot en met 8 mei 2023 (termijn gesloten).

Doel en plangebied

Het plan is gericht op de bouw van een zogenoemde "recropassage" vanaf de Stokhasseltlaan naar de Bos en Beemdweg, beide te Tilburg. De passage bestaat uit een onderdoorgang (viaduct) onder de Midden-Brabantweg (N261) door, waar mensen en dieren gebruik van kunnen maken. Concreet betekent dit dat een ondergrondse natuurstrook van circa 25 meter breed (Robuuste Ecologische Zone, REZ) wordt aangelegd, plus een (eveneens ondergronds) fietspad. Daarnaast wordt middenin het viaduct een bouwwerk gerealiseerd, een "Tilburgse Terugblik". Dit is een voor mensen toegankelijk kunstwerk, dat functioneert als een soort uitkijktoren. Op basis van een overeenkomst tussen de gemeente Tilburg en TenneT wordt in het plan tevens de landschappelijke inpassing, die nodig is als gevolg van de bouw van een nieuw 380 kV-station op De Spinder, meegenomen. Het 380 kV-station zelf wordt in juridisch-planologische zin geregeld in een Rijksinpassingsplan (RIP). Het plangebied omvat wat de recropassage betreft delen van de kadastrale percelen gemeente Tilburg, sectie F, nrs. 4200, 5368 en 7106. De landschappelijke inpassing, die hoort bij het RIP ten behoeve van het nieuwe 380 kV-station van TenneT op De Spinder, strekt zich uit over een veelheid van kadastrale percelen rondom het nieuwe station.

Digitaal plan

Ontwerpplan (termijn gesloten)

De planprocedure is gestart. Het digitale ontwerpplan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien en ligt in papieren vorm van 27 maart 2023 tot en met 8 mei 2023 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Reageren kan online.

Zienswijzen indienen (termijn gesloten)

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar  zienswijze aangaande het ontwerp indienen via de knop hiernaast. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van 'Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Recropassage Spinder':

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 013 542 93 54.

Vervolgprocedure

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt een voorstel gedaan tot vaststelling van het plan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Hebt u zienswijzen ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Vervolgens komt het plan nogmaals ter inzage te liggen, maar dan als (eventueel gewijzigd) vastgesteld plan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het ontwerpplan, hebben dan nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan Noordhoek 2010, 1e herziening (Elzenhof 139) kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 013 542 9354 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.