Ontwerp bestemmingsplan Smariuskade (termijn gesloten)

Ter inzage voor zienswijzen van 10 oktober 2022 tot en met 21 november 2022. (termijn gesloten)

Plangebied

Het plangebied bevindt zich in het noorden van Tilburg, direct ten zuiden van het Wilhelminakanaal. Het plangebied wordt begrensd door het Wilhelminakanaal, de Midden-Brabantweg, de Ringbaan-Noord en de Merwedestraat. Het plangebied bevindt zich ten noordoosten van de Hasseltrotonde.

Doel

Het ontwerpplan beoogt op het Smariusterrein  - een voormalige bedrijfslocatie - circa 720 woningen en 1.100 m2 commerciële ruimte te realiseren. Voor de bewaking van de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit is een beeldkwaliteitplan opgesteld.

Digitaal plan

Plan (termijn gesloten)

De planprocedure is gestart. Het digitale ontwerpplan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien en ligt in papieren vorm van 10 oktober 2022 tot en met 21 november 2022 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Reageren kan online.

Reageren kan online

Zienswijzen indienen (termijn gesloten)

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar  zienswijze aangaande het ontwerp indienen via de knop hiernaast. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Smariuskade':

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 013 - 542 82 61.

Zienswijzen ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder (termijn gesloten)

Voor het plan is tevens een ontheffing inzake hogere grenswaarden, als bedoeld in de Wet geluidhinder, noodzakelijk. Het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ligt eveneens gedurende de genoemde termijn ter inzage.

Belanghebbenden kunnen, gedurende de genoemde termijn, schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder indienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, afdeling Ruimte, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van "Zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden". Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. Ook is het mogelijk om via deze pagina uw zienswijze elektronisch in te dienen.

Inspraak beeldkwaliteitplan (termijn gesloten)

Belanghebbenden kunnen, gedurende de genoemde termijn, schriftelijk zijn of haar inspraakreactie geven op het beeldkwaliteitplan. Deze inspraakreactie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, afdeling Ruimte, Postbus 90155, 5000 LH onder vermelding van 'Inspraakreactie beeldkwaliteitplan Smariuskade’. Het college legt het beeldkwaliteitplan aan de raad voor om het vast te laten stellen.

Vervolgprocedure

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt een voorstel gedaan tot vaststelling van het plan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Hebt u zienswijzen ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Vervolgens komt het plan nogmaals ter inzage te liggen, maar dan als (eventueel gewijzigd) vastgesteld plan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend over het ontwerpplan, hebben dan nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan Smariuskade kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 013 - 542 82 61 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.