Ontwerp bestemmingsplan St. Elisabeth Ziekenhuis e.o. 2009, 1e herziening (Zorgcampus)(termijn gesloten)

Ter inzage voor zienswijzen van 22 november 2021 tot en met 3 januari 2022 (termijn gesloten).

Plangebied

Het plangebied omvat de gronden van het huidige ETZ Elisabeth, Libra R &A en Onderwijscentrum Leijpark binnen de bebouwde kom van Tilburg, ten zuidoosten van het stadscentrum. Het plangebied wordt aan de zuid- en oostzijde omzoomd door achtereenvolgens de Leijweg, watergang De Leij en de rijksweg A58. Aan de noordoostzijde bevinden zich woonlandschap de Leyhoeve en het Van der Valk hotel. Aan de noordzijde bevindt zich het Leijpark en aan de westzijde grenst het plangebied aan de woonwijk Groenewoud. Tevens bevat het plangebied een strook grond ten westen van de Hilvarenbeekseweg, aangrenzend aan de Leij, die zal worden ingericht t.b.v. natuurontwikkeling.

Doel

Het ontwerpplan is gericht op het maken van de bouw van een nieuw ziekenhuis met alle bijbehorende voorzieningen.

Ontwerpplan (termijn gesloten)

De planprocedure is gestart. Het digitale ontwerpplan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien en ligt in papieren vorm van 22 november 2021 tot en met 3 januari 2022 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Reageren kan online.

Reageren kan online
Zienswijze  indienen

Zienswijzen indienen (termijn gesloten)

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar  zienswijze aangaande het ontwerp indienen via de knop hiernaast. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp bestemmingsplan St. Elisabeth Ziekenhuis e.o. 2009, 1e herz (Zorgcampus)':

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 013 542 82 61.

Reactie Ontwikkelleidraad

In aanvulling op het bestemmingsplan wordt een Ontwikkelleidraad vastgesteld. In het bestemmingsplan wordt geregeld wat er binnen het plan mag komen. In de ontwikkelleidraad wordt met name geregeld hoe dit mag gebeuren. In de ontwikkelleidraad zijn de ruimtelijke uitgangspunten enontwerpprincipes voor de toekomstige stedenbouwkundige opzet en de buitenruimte van dezorgcampus vastgelegd. Deze ontwikkelleidraad dient als toetsingskader op het moment dater een omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

Belanghebbenden kunnen, gedurende de genoemde termijn, schriftelijk hun inspraakreactie geven op de ontwikkelleidraad. Deze inspraakreactie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, afdeling Ruimte, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van 'Inspraakreactie ontwikkelleidraad Zorgcampus'. Het college legt de ontwikkelleidraad aan de raad voor om het vast te laten stellen.

Voornemen herbegrenzing
Bekijk het voornemen(PDF, 109,1 KB)

Zienswijze herbegrenzing NNB

Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ligt het voornemen om aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant te verzoeken tot herbegrenzing van herbegrenzing van de werkingsgebieden Natuur Netwerk Brabant – ecologische verbindingszone, Natuur Netwerk Brabant, behoud en herstel van watersystemen, attentiezone waterhuishouding en reservering waterberging in het plangebied ter inzage voor zienswijzen. Voorstel is om een deel van de ecologische verbindingszone de bestemming Maatschappelijk te geven met de aanduiding van de te verwijderen onderdelen van de werkingsgebieden en ter compensatie hiervan een strook grond ten westen van de Hilvarenbeekseweg, aangrenzend aan de Leij de bestemming 'natuur’ te geven met de aanduiding 'toe te voegen NNB- EVZ'. Het verzoek is in te zien via de button hiernaast.

Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeente Tilburg, postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp verzoek herbegrenzing NNB Zorgcampus'.

Zienswijzen ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder (bijlage 2 bij de regels)

Voor het plan is tevens een ontheffing inzake hogere grenswaarden, als bedoeld in de Wet geluidhinder, noodzakelijk. Het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ligt eveneens gedurende de genoemde termijn ter inzage.
Belanghebbenden kunnen, gedurende de genoemde termijn, schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder indienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, afdeling Ruimte, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van "Zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden". Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. Ook is het mogelijk om via deze pagina uw zienswijze elektronisch in te dienen.

Vervolgprocedure

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt een voorstel gedaan tot vaststelling van het plan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Hebt u zienswijzen ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Vervolgens komt het plan nogmaals ter inzage te liggen, maar dan als (eventueel gewijzigd) vastgesteld plan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het ontwerpplan, hebben dan nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan St. Elisabeth Ziekenhuis e.o. 2009, 1e herziening (Zorgcampus) kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 013 542 82 61 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.