Concept ontwerp bestemmingsplan Tilburg, parapluplan detailhandel 2020 (termijn gesloten)

Ter inzage voor inspraakreactie van 15 maart 2021 tot en met 26 april 2021.

Plangebied en doel

Het plangebied heeft enerzijds betrekking op de Oude Stad (gebied gelegen tussen Ringbaan Noord, Ringbaan Oost, Ringbaan Zuid en Ringbaan West). Het betreft in de regel woonbestemmingen of gemengde bestemmingen waar detailhandel met een functieaanduiding is toegestaan. Door ontwikkelingen in de sector is er minder behoefte aan winkels en zijn veel van de panden waar planologisch detailhandel mogelijk is, niet meer als zodanig in gebruik. Een van de maatregelen die in het op 22 juni 2020 door de gemeenteraad vastgestelde beleid wordt voorgesteld is dan ook het ‘wegbestemmen’ van niet gebruikte detailhandel. Anderzijds omvat het plangebied locaties waar (perifere) detailhandel mogelijk is. Hiervoor worden regels aangepast.

Digitaal plan

Concept ontwerpplan (termijn gesloten)

De planprocedure is gestart. Het digitale concept-ontwerpplan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien en ligt in papieren vorm van 15 maart 2021 tot en met 26 april 2021 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Reageren kan online.

Reageren kan online

Inspraakreactie indienen (termijn gesloten)

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar  inspraakreactie aangaande het concept-ontwerp indienen via de knop hiernaast. U kunt uw inspraakreactie ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van 'Inspraakreactie concept-ontwerp bestemmingsplan Tilburg, parapluplan detailhandel 2020':

College van burgemeester en wethouders
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Vervolgprocedure

Zodra de termijn van de tervisielegging van het concept-ontwerp bestemmingsplan voorbij is, worden de reacties verwerkt en wordt een voorstel gedaan tot tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan. Hierna wordt het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter visie gelegd. Indien u een inspraakreactie heeft ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan.
Als de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan voorbij is, wordt een voorstel gedaan tot vaststelling van het plan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Hebt u zienswijzen ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Vervolgens komt het plan nogmaals ter inzage te liggen, maar dan als (eventueel gewijzigd) vastgesteld plan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het ontwerpplan, hebben dan nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan ‘Tilburg, parapluplan detailhandel 2020’ kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.