Ontwerp Bestemmingsplan Udenhout 2008, 7e herziening (Berkenhout) (termijn gesloten)

Ter inzage voor zienswijzen van 1 augustus 2022 tot en met 12 september 2022. (termijn gesloten)

Plangebied (termijn gesloten)

Het plangebied omvat de percelen kadastraal bekend gemeente Berkel, sectie B, nrs. 5661 en 2996, plaatselijk bekend Udenhoutseweg (ong.) te Berkel‐Enschot.

Doel

Het plan is gericht op de ontwikkeling van circa 74 woningen in drie woonerven in het landschap.

Digitaal plan

Ontwerpplan (termijn gesloten)

De planprocedure is gestart. Het digitale ontwerpplan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien en ligt in papieren vorm van 1 augustus 2022 tot en met 12 september 2022 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Reageren kan online.

Reageren kan online

Zienswijzen indienen (termijn gesloten)

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar  zienswijze aangaande het ontwerp indienen via de knop hiernaast. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van 'Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Udenhout 2008, 7e herziening (Berkenhout)':

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 013 542 92 88. 

Zienswijzen ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder (termijn gesloten)

Voor het plan is tevens een ontheffing inzake hogere grenswaarden, als bedoeld in de Wet geluidhinder, noodzakelijk. Het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ligt eveneens gedurende de genoemde termijn ter inzage.
Belanghebbenden kunnen, gedurende de genoemde termijn, schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder indienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, afdeling Ruimte, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van "Zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden Berkenhout". Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. Ook is het mogelijk om via uw zienswijze elektronisch in te dienen. 

Zienswijzen ontwerp-omgevingsvergunning (termijn gesloten)

Vanwege gecoördineerde besluitvorming ligt gedurende de genoemde termijn naast het ontwerpplan ook reeds de ontwerp-omgevingsvergunning voor fase 1 ter inzage. Zienswijzen aangaande de ontwerp-omgevingsvergunning kunnen door eenieder worden ingediend, gedurende de genoemde termijn. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg, onder vermelding van "Zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning Berkenhout". Voor het indienen van uw mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. 

Inspraak beeldkwaliteitplan (termijn gesloten)

Voor de bewaking van de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Het ontwerp beeldkwaliteitplan ligt eveneens gedurende de genoemde termijn ter inzage voor inspraakreacties. Belanghebbenden kunnen, gedurende de genoemde termijn, schriftelijk zijn of haar inspraakreactie geven op het beeldkwaliteitplan. Deze inspraakreactie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, afdeling Ruimte, Postbus 90155, 5000 LH onder vermelding van 'Inspraakreactie beeldkwaliteitplan Berkenhout’. Het college legt het beeldkwaliteitplan aan de raad voor om het vast te laten stellen.
 

Vervolgprocedure

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt een voorstel gedaan tot vaststelling van het plan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Hebt u zienswijzen ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Vervolgens komt het plan nogmaals ter inzage te liggen, maar dan als (eventueel gewijzigd) vastgesteld plan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het ontwerpplan, hebben dan nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan Udenhout 2008, 7e herziening (Berkenhout) kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 013 542 92 88 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.