Ontwerp bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort 2020. Ontwerpbestemmingsplan, MER, ontwerpexploitatieplan en ontwikkelleidraad Werklandschap Wijkevoort

Ter inzage voor zienswijzen van 5 april 2021 tot en met 17 mei 2021.

Plangebied

Het plangebied ligt aan de zuidwestkant van Tilburg en wordt globaal begrensd door de rijksweg A58 aan de zuidzijde, de Burgemeester Letschertweg (N260) aan de westzijde, de waterloop de Hultense Leij en de Hultenseweg aan de noordzijde en de Hultenseweg en de oostelijke grens van het Wijkermeer aan de oostzijde, aangevuld met het bouwvlak van Prinsenhoef 2, de Hultense Leij, en 2 percelen nabij de Gilzerbaan.

Doel

Het ontwerpbestemmingsplan is gericht op het mogelijk maken van een innovatief modern industrieel en logistiek werklandschap. Mede ter onderbouwing van dit plan Werklandschap Wijkevoort is een Milieueffectrapport (MER) opgesteld.

Exploitatieplan

Bij het bestemmingsplan wordt ook een exploitatieplan vastgesteld. Een exploitatieplan geeft de gemeente mogelijkheden om kosten te verhalen op de eigenaren van de gronden binnen het exploitatiegebied die op basis van het bestemmingsplan in exploitatie kunnen worden genomen. Het exploitatieplan geeft ook inzicht in de planning en fasering van het plan en in de voorgenomen werken en werkzaamheden, waaronder de inrichting van het openbaar gebied (bouw- en woonrijp maken). In het exploitatieplan worden ook regels en eisen gesteld aan de te realiseren bouwplannen.

Digitaal bestemmingsplan
Bekijk het digitale plan

Digitaal exploitatieplan
Bekijk het digitale plan

Ontwerpplan

De planprocedure is gestart. Het digitale ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en het digitale ontwerp exploitatieplan alsmede de MER en de Ontwikkelleidraad (als bijlagen bij het bestemmingsplan), zijn hiernaast in te zien en liggen in papieren vorm van 5 april 2021 tot en met 17 mei 2021 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Reageren kan online.

De bijlagen inzien

Wanneer u op de button ‘bekijk het digitale plan’ klikt, komt u op de pagina waarin u het ontwerpbestemmingsplan kunt inzien. Op deze pagina vindt u de verbeelding en ziet u in welke periode het bestemmingsplan ter inzage ligt.

Aan de linkerkant van het scherm staat het menu. Daarin kunt u klikken op ‘kaart tonen’, ‘documenten’, en ‘mijn reactie. Als u op ‘documenten’ klikt komt u op een scherm waarin u de tekst en bijlagen van het bestemmingsplan kunt inzien. Dit kunt u doen door in de blauwe balk te klikken op ‘Regels’, ‘Toelichting’, ‘Bijlagen bij regels’ en ‘Bijlagen bij toelichting’. Hier vindt u naast de regels en toelichting de bijlagen zoals het groen blauw raamwerk, de ontwikkelleidraad, de MER, het soortenmanagementplan, de planteamadviezen en het GGD advies. U kunt de bijlagen openen door op de betreffende link te klikken.

Reageren kan online
Zienswijze  indienen

Zienswijzen indienen ontwerp bestemmingsplan

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar  zienswijze aangaande het ontwerp indienen via de knop hiernaast. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort 2020':

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 013-5428261.

Zienswijzen indienen ontwerp exploitatieplan

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een belanghebbende zijn of haar  zienswijze aangaande het ontwerp exploitatieplan indienen via de knop hiernaast. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp exploitatieplan Wijkevoort’:

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 013-5428448.

Zienswijzen indienen MER

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar  zienswijze aangaande het MER indienen via de knop hiernaast. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van 'Zienswijze MER Wijkevoort’:

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 013-5428261.

Reactie Ontwikkelleidraad

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar reactie aangaande de Ontwikkelleidraad indienen via de knop hiernaast. U kunt uw reactie ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van 'reactie Ontwikkelleidraad Werklandschap Wijkevoort’:

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Als u mondeling een reactie wilt geven, kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 06 - 25 76 82 61.

Vervolgprocedure

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt een voorstel gedaan tot vaststelling van de plannen en de ontwikkelleidraad. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen en reacties meegenomen bij de besluitvorming. Hebt u zienswijzen danwel een reactie ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Vervolgens komt het bestemmingsplan en het exploitatieplan nogmaals ter inzage te liggen, maar dan als (eventueel gewijzigd) vastgesteld plan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het ontwerpplan, hebben dan nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Leon van Grinsven via telefoonnummer 013-5428261 (ma, wo en do) of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl

Voor andere vragen kunt u contact opnemen met projectleider Huub van der Zwaluw via telefoonnummer 06-25768261 (ma, di, wo en do) of per e-mail via huub.van.der.zwaluw@tilburg.nl.