Ontwerp wijzigingsplan Piushavengebied 2009, 13e wijziging (Hoogvensestraat 2a)

Ter inzage voor zienswijzen van 20 juni 2022 tot en met 1 augustus 2022.

Plangebied

Het plangebied omvat het perceel, kadastraal bekend als gemeente Tilburg, sectie X, nummer 889 en plaatselijk bekend als Hoogvensestraat 2a te Tilburg.

Doel

Het ontwerpplan is gericht op het realiseren van vijf grondgebonden woningen.

Ontwerpplan

De planprocedure is gestart. Het digitale ontwerpplan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien en ligt in papieren vorm van 20 juni 2022 tot en met 1 augustus 2022ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Reageren kan online.

Reageren kan online
Zienswijze  indienen

Zienswijzen indienen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een belanghebbende zijn of haar zienswijze aangaande het ontwerp indienen via de knop hiernaast. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij het college onder vermelding van 'Zienswijze ontwerpwijzigingsplan Piushavengebied 2009, 13e wijziging (Hoogvensestraat 2a)':

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 06 31 13 86 23.

Vervolgprocedure

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt een voorstel gedaan tot vaststelling van het plan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Hebt u zienswijzen ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Vervolgens komt het plan nogmaals ter inzage te liggen, maar dan als (eventueel gewijzigd) vastgesteld plan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend over het ontwerpplan, hebben dan nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het wijzigingsplan Piushavengebied 2009, 13e wijziging (Hoogvensestraat 2a) kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 06 31 13 86 23 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.