Ontwerp wijzigingsplan Spoorzone, 1e wijziging (Fraterstraat 1)

Ter inzage voor zienswijzen van 20 maart 2023 tot en met 1 mei 2023.

Plangebied

Het plangebied omvat het perceel Fraterstraat 1 te Tilburg en wordt globaal begrensd door de bebouwing aan de Lange Nieuwstraat in het noorden, de Fraterstraat in het oosten, de Burgemeester Brokxlaan in het zuiden en de bebouwing van Joannes Zwijsen in het westen.

Doel

Het plan is gericht op het toekennen van een bebouwingsvlak op het perceel van de Fraterstraat 1 te Tilburg.

Digitaal plan

Ontwerpplan

De planprocedure is gestart. Het digitale ontwerpplan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien en ligt in papieren vorm van maandag 20 maart 2023 tot en met maandag 1 mei 2023 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Reageren kan online.

Reageren kan online

Zienswijzen indienen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een belanghebbende zijn of haar zienswijze over het ontwerp indienen via de knop hiernaast. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij het college onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp wijzigingsplan Spoorzone, 1e wijziging (Fraterstraat 1)':

Het college van B&W van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 013 - 542 94 38.

Vervolgprocedure

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt een voorstel gedaan tot vaststelling van het plan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Hebt u zienswijzen ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Vervolgens komt het plan nogmaals ter inzage te liggen, maar dan als (eventueel gewijzigd) vastgesteld plan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het ontwerpplan, hebben dan nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het wijzigingsplan Spoorzone, 1e wijziging (Fraterstraat 1) kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 013 542 94 38 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.