Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied De Uiterste Stuiver 2010, 3e herziening (Uiterste Stuiver West 3) (termijn gesloten)

Ter inzage voor zienswijzen van 27 september tot en met 8 november.

Plangebied

Het plangebied omvat het gebied ten noorden van de Uiterste Stuiver West te Tilburg en ten zuiden van de rotonde Vierbundersweg (Tilburg) / Eindsestraat (Dongen).

Doel

Het plan is gericht op de realisatie van een niet-agrarisch bedrijf in het sorteren, wassen, klaarmaken, tijdelijk opslaan en de verdeling van biologische producten (groenten/fruit) aan de Uiterste Stuiver-West 3 in Tilburg.

Digitaal plan

Ontwerpplan (termijn gesloten)

De planprocedure is gestart. Het digitale ontwerpplan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien en ligt daarnaast in papieren vorm ter inzage in Stadswinkel Centrum, van 27 september tot en met 8 november.

Reageren kan online
Zienswijze  indienen

Zienswijzen indienen (termijn gesloten)

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen zijn zienswijze over het ontwerp digitaal indienen via de knop 'Reactie indienen'.

U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van 'Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied De Uiterste Stuiver 2010, 3e herziening (Uiterste Stuiver West 3)':

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 013 542 80 37.

Vervolg procedure

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt een voorstel gedaan tot vaststelling van het plan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Hebt u zienswijzen ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Vervolgens komt het plan nogmaals ter inzage te liggen, maar dan als (eventueel gewijzigd) vastgesteld plan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het ontwerpplan, hebben dan nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan Buitengebied De Uiterste Stuiver 2010, 3e herz. (Uiterste Stuiver West 3)kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, bereikbaar via telefoonnummer 013 542 80 37 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.