Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Haaren, 3e herziening (Winkelsestraat 2) (termijn gesloten)

Ter inzage voor zienswijzen van maandag 6 september tot en met maandag 18 oktober 2021.

Plangebied

Het plangebied omvat het perceel Winkelsestraat 2 te Biezenmortel, kadastraal bekend als gemeente Haaren, sectie G, nummer 879.

Doel

Het ontwerpplan is gericht op het planologisch mogelijk maken van een open schuur op perceel Winkelsestraat 2.

Digitaal plan

Bekijk het digitale plan

Plan (termijn gesloten)

De planprocedure is gestart. Het digitale ontwerpplan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien en ligt in papieren vorm van maandag 6 september tot en met maandag 18 oktober 2021 ter inzage in Stadswinkel Centrum.

Reageren kan online
Zienswijze  indienen

Reactie indienen (termijn gesloten)

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen zijn zienswijze over het ontwerp digitaal indienen via de knop 'Reactie indienen'.

U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van ''Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Haaren, 3e herziening (Winkelsestraat 2)':

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 06 31 13 63 48.

Vervolg procedure

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt een voorstel gedaan tot vaststelling van het plan. Bij de besluitvorming over dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen. Hebt u zienswijzen ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Vervolgens komt het plan nogmaals ter inzage te liggen, maar dan als (eventueel gewijzigd) vastgesteld plan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het ontwerpplan, hebben dan nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan Buitengebied Haaren, 3e herziening (Winkelsestraat 2) kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, bereikbaar via telefoonnummer 06 31 13 63 48 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.