Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012, 19e herziening (De Kuil 1G)

Ter inzage voor beroep van maandag 25 april tot en met dinsdag 7 juni.

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 11 april 2022 het bestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012, 19e herziening (De Kuil 1G)  heeft vastgesteld en dat het plan, met bijbehorend besluit, van 25 april 2022 tot en met 7 juni 2022 ter inzage ligt.

Het identificatienummer van dit plan is NL.IMRO.0855.BSP2021007-c001. Het plangebied omvat het perceel Kuil 1G in Udenhout en wordt globaal begrensd door woningen in het noorden, oosten, zuiden en het westen.

Het bestemmingsplan is gericht op het planologisch mogelijk maken van twee woningen op de planlocatie aan de Kuil.

Digitaal plan
Bekijk het digitale plan

Vastgesteld bestemmingsplan

Tevens ligt een papieren versie van de stukken ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond. Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en dinsdag en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur. Hebt u vragen over het plan, maak dan een afspraak via www.tilburg.nl of bel 14 013.

Beroep

Tegen het vastgestelde plan staat, gedurende de termijn van terinzagelegging, rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen het plan kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze ten aanzien van het desbetreffende ontwerpplan kenbaar hebben gemaakt. U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.  Een vastgesteld plan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het vastgestelde plan (adres idem). Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.  Ook tegen het besluit inzake hogere grenswaarden, als bedoeld in de Wet geluidhinder, kan door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt, gedurende bovengenoemde termijn beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, bereikbaar per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.