Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012, 21e herziening (Houtsestraat 5)

Ter inzage voor beroep van maandag 20 februari 2023 tot en met maandag 3 april 2023.

Plangebied

Het plangebied omvat Het plangebied omvat de percelen Udenhout, sectie F, nrs. 3728, 3092 en een gedeelte van nr. 3091.

Doel

Het plan is gericht op functiewijziging van het agrarisch bouwvlak Houtsestraat 5 te Udenhout naar een woonbestemming en een daarmee samenhangende vormverandering van het bestemmings- en bouwvlak Houtsestraat 4.

Digitaal plan

Vastgesteld bestemmingsplan

Op 6 februari 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012, 21e herziening (Houtsestraat 5) vastgesteld. Het vastgestelde plan is hiernaast in te zien en ligt daarnaast van 20 februari 2023 tot en met 3 april 2023 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Beroep

Tegen het vastgestelde plan staat, gedurende de termijn van terinzagelegging, rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen het plan kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze ten aanzien van het desbetreffende ontwerpplan kenbaar hebben gemaakt.  U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Een vastgesteld plan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het vastgestelde plan (adres idem). Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden (griffierecht). Na ontvangst van uw beroepschrift wordt u hierover ingelicht door de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het plan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 06 – 29 68 41 54  of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.