Vastgesteld bestemmingsplan Centrum Zuid 2008, 6e herziening (Koningswei)

Ter inzage voor beroep van 2 januari 2023 tot en met 13 februari 2023.

Plangebied

Het plangebied omvat een gedeelte van het gebied aan Koningsplein en Piusstraat in Tilburg (percelen kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie M, nummers 9914, 10757, 10401, 10402, 10207, 10756 en 10399).

Doel

Het bestemmingsplan is gericht op de realisatie van circa 367 woningen, circa 1600 m2 maatschappelijke doeleinden (gastenhuis) en circa 500 m2 horeca en dienstverlening aan het Koningsplein / Piusstraat (Koningswei) in Tilburg.

Digitaal plan

Vastgesteld bestemmingsplan

Op 19 december 2022 heeft het college het bestemmingsplan vastgesteld. Het vastgestelde plan is hiernaast in te zien en ligt daarnaast van 2 januari 2023 tot en met 13 februari 2023 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Voor het plan is tevens een ontheffing inzake hogere grenswaarden, als bedoeld in de Wet geluidhinder, noodzakelijk. Het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ligt eveneens gedurende genoemde termijn ter inzage.

Beroep

Tegen het vastgestelde plan staat, gedurende de termijn van terinzagelegging, rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen het plan kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze ten aanzien van het desbetreffende ontwerpplan kenbaar hebben gemaakt, en daarnaast ook door belanghebbenden, die dit hebben nagelaten, voor zover het beroep zich richt tegen de gewijzigd vastgestelde onderdelen van het plan.  U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

Op dit plan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Een vastgesteld plan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het vastgestelde plan (adres idem). Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

Ook tegen het besluit inzake hogere grenswaarden, als bedoeld in de Wet geluidhinder, kan door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt, gedurende bovengenoemde termijn beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden (griffierecht). Na ontvangst van uw beroepschrift wordt u hierover ingelicht door de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het plan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 013-5429147 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.