Vastgesteld bestemmingsplan Heikant 2007, 8e herziening (Lijnsheike 8)

Ter inzage voor beroep van 1 mei 2023 tot en met 12 juni 2023.

Plangebied

Het plangebied omvat het perceel kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie T, nummer 828, plaatselijk bekend als Lijnsheike 8 - 8a.

Doel

Het plan is gericht op het realiseren van 5 grondgebonden woningen en 54 appartementen.

Digitaal plan

Vastgesteld bestemmingsplan

Op 13 maart 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Heikant 2007, 8e herziening (Lijnsheike 8) gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde plan is hiernaast in te zien en ligt daarnaast van 1 mei 2023 t/m 12 juni 2023 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Beroep

Tegen het vastgestelde plan staat, gedurende de termijn van terinzagelegging, rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen het plan kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze ten aanzien van het desbetreffende ontwerpplan kenbaar hebben gemaakt, en daarnaast ook door belanghebbenden, die dit hebben nagelaten, voor zover het beroep zich richt tegen de gewijzigd vastgestelde onderdelen van het plan.  U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

Op dit plan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Een vastgesteld plan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het vastgestelde plan (adres idem). Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden (griffierecht). Na ontvangst van uw beroepschrift wordt u hierover ingelicht door de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het plan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, Daniele Nas, via  telefoonnummer
06 - 29 68 41 54 of per e-mail via daniele.nas@tilburg.nl.